88499. lajstromszámú szabadalom • Fényképészeti másolókészülék

Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI 'JHHS| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88499. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Fényképészeti másolókészülék. Rusznák Henrik fényképész Budapest. A bejelentés napja 1923. évi január hó 13-ika. A másolás útján készítendő pozitív ké­peknek természetes nappali lénynél való előállítása tudvalevőleg többféle hátrány­nyal jár. Eltekintve attól, hogy minden 5 ilyen másoláshoz a fényképészeti labora­toriumot vagy sötétkamrát el kell hagyni vagy legalább is annak ajtaját vagy ab­lakát mindannyiszor ki kell nyitni, a kö­zönséges nappali másolás nem szolgáltat 10 mindig kifogástalan, egyenletes másola­tokat. Ezért a hivatásos fényképészek, akik­nek tehát nagyobb mennyiségű másolat­nak egyenletes ós lehetőleg gyors előállít-15 hatására kell törekedniök, a körülményes és kifogás alá eső közönséges eljárástól már régebben eltekintettek és a mester­séges, villamos világításra berendezett helyiségekben vagy készülékekben való 20 másolásra tértek át. A villamos világítás azonban, városo­kon kívül, nem mindenütt, ill. nem min­dig áll rendelkezésre (néhol csak este) és azonkívül aránylag költséges is. A talál-25 mány tárgya már most oly másoló készü­lék, mely a másolatoknak nappali fénv segélyével való egyenletes és aránylag gyors előállítását teszi lehetővé anélkül, hogy a sötét kamrát egyáltalán el kel-30 lene hagyni vagy ki kellene nyitni; így tehát a zárt sötét kamrában mindvégig bennmaradhatunk. A találmány lényege mindenekelőtt egyik oldalán nyitott vagy nyitható, egy másik oldalán a szokásos 85 másoló keretet felvevő, egyébként azon­ban fehér fény ellenében kifelé zárt, hor­dozható vagy helytállóan megerősíthető szekrényből áll, mely említett nyitott ol­dalánál fogva a laboratórium meglévő '40 (vörösüvegű) ablakának erre a célra ki-. vágott kis nyílása, vagy (ily ablak híjján) a laboratórium falán kivágandó kis sza­bad nyílása elé helyezhető. A szekrény belsejében célszerűen ferdén elhelyezett tükröt vagy vetítőfelületet (fehér lapot 45 stb.) alkalmazunk, mely az említett nyi­tott oldalon át bejutó nappali fényt ha­tásosan vetíti a másoló keretre; az utóbbit felvevő szekrényoldal egyenletes, nyugodt fényelosztás céljából előnyösen homályos 50 üveggel van ellátva. Hogy azonban szükség esetén a készülé­ket villamos világítással kapcsolatban is használhassuk, evégből a készüléknek említett nyitott, vagy tolóablak segélyé- 55 vei nyitható oldalát egyszerűen egy vil­lamos kapcsolótáblaszerű lappal födjük le, mely az alább ismertetendő módon villamos lámpákat és kapcsolókat hord. Ily módon a találmány tárgya azt az 60 előnyt nyújtja, hogy a kétféle világítás­sal kapcsolatban nincsen szükség két kü­lön készülékre, hanem egy és ugyanazon készülék úgy nappali, mint mesterséges fénynél való másolásra is használható. 65 Ha a szekrény egyes oldalait vörös­üvegű ablakokkal látjuk el, akkor a talál­mány tárgya úgy nappali, mint mester­séges fénynél azt a további nagy előnyt nyújtja, hogy még használaton kívüli 70 állapotában is, tehát amikor azt tulajdon­képeni másolásra igénybe nem vesszük, a laboratórium vörösfényű megvilágítására használható fel és így egyúttal felesle­gessé teszi más piros lámpa használatát 75 egyéb laboratóriumi munkák, pl. elő­hívás, lemeaberakás stb. esetére. A találmány tárgya, mely még egyéb, alább ismertetendő fontos előnyöket nyújt, a mellékelt rajzon három példa- 80

Next

/
Thumbnails
Contents