88443. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lényegilag állandó frakvenciájú váltakozó áram fejlesztésére sugárzó jeleket közlő berendezésekhez

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. • • MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88443. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Berendezés lényegileg állandó frekvenciájú váltakozó áram fejlesztésére sugárzó jeleket közlő berendezésekhez. International General Electric Co. Inc. New-York. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 6-ika. É. A. E. A. elsőbbsége 1918. évi december hó 31-ike. Ezidőszerint a radio jelek közlésére csil­lapított vagy nem csillapított, azaz folyto­nos hullámokat használnak. Folytonos hullámok előidézésére nagyfrekvenciájú 5 váltakozó áramú energia-forrást alkalmaz­nak, mely az energiát közvetlenül közli az antennával. A legegyszerűbb folytonos hullámú rendszer az antennával közvetle­nül sorosan kapcsolt radio frekvenciájú 10 váltakozó áramú generátorból áll. A foly­tonos hullámú rendszerben jelenleg legin­kább a heterodin-rendszerű fel vevőkészü­lék van elterjedve. Ez azon alapszik, hogy két egymástól csak kissé különböző frek-15 venciájú hullám egymásra helyezve lük­tetéseket létesít, ahol is a lüktetési frek­vencia a két eredeti frekvencia közötti kü­lönbséggel egyenlő. Így pl., ha a rádió­frekvencia 100.000, a felvevő állomáson pe-20 dig 99.000 periódusú váltakozó áramot ger­jesztenek s ez a felvevő áramkörre ráhe­lyeződik, úgy a lüktető frekvencia 1000 lesz. Míg a radio-frekvencia egyáltalán nem hallható, addig az 1000 periódusú lük-25 tetés azon frekvenciák közé tartozik, ame­lyekre az emberi fül a legérzékenyebb. A heterodin felvevőkészüléknek tökéletes ki­választó képessége van a kb. 5000 perió­dusú körzetbe eső jelekkel szemben, mely 80 körzet a gyakorlati közlekedési üzemben az emberi fül hallhatósági határa. A lük­tető frekvencia, mely a radio-frekvenciájú beérkező jelhullámok és ettől kissé külön­böző frekvenciájú, helyben fejlesztett vál-35 takozóáram interferenciájából ered, arra használtatik fel, hogy zenei hangjelet fej­lesszen, mely által a küldött jel felismer­hetővé válik. Minthogy a jelet a heterodin felvevő rendszerben a kezelő a figyelemnek bizo- 40 nyos meghatározott zenei hangra való koncentrálásával ismeri fel és minthogy a kezelőnek ezt a jelet egyéb hangok tö­megéből kell megkülönböztetnie, fontos az, hogy a felvett jel gyakorlatilag állandó 45 hangmagasságú legyen. Azon hanghul­lám-frekvencia, amelyre az emberi fül a legérzékenyebb, másodpercenkénti 500 és 1000 periódus között van és heterodin fel­vevőben kívánatos az, hogy a hatékony 50 hanghullám frekvenciája ne változzék többel, mint kb. másodpercenkénti 25 pe­riódussal. Ha a radioáram frekvenciája 25.000, az utóbbi feltétel 0.1%-nyi változást jelentene, míg ha a radioáram frekven- 55 eiája 50.000, a megengedhető változás 0.5% volna. Világos, hogy oly esetben, amelyben a radioáram magas frekven­ciájú váltakozóáramú géptől származik, a rotornak rendkívül egyenletes sebesség- 60 gel kell forognia. Tényleg az állandóság követelményei a heterodin felvevőkkel dolgozó berendezések nagy frekvenciájú váltakozóáramú gépeinél alkalmazott re­gulátorok sebességszabályozása tekinteté- 65 ben sokkal szigorúbbak, mint bármely más eddig ismeretes villamos berendezés­nél. A jelen találmány célja már most az, hogy oly váltakozóáramú gép sebességét, 70 melyet villamos áramkörből táplált mótor hajt, előre meghatározott értéken tartsuk. A találmány oly segédáramkör éles rezo­nanciáján alapszik, mely pl. az alternatort hajtó elektromotor gerjesztésére, vagy a 75 motort tápláló generátor gerjesztésére, vagy a hajtómotort tápláló áramkörre hat. A találmány értelmében a resonáló

Next

/
Thumbnails
Contents