88440. lajstromszámú szabadalom • Csomókötő készülék

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. • • MAGYAR KIRÁLYI JiiSliL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI H AS 88440. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Csomókötő készülék. MiJl Devices Company Durcham. A bejelentés napja 1G20. évi január hó 30-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1918. évi április hó 5-ike. A találmány tárgya kézzel működtetett csomókötő készülék fonalak végeinek ösz­szeerősítésére, amelyet használat végett szilárdan a kézre lehet csatolni. A készü-5 lék úgy van szerkesztve és összeállítva, liogy a csomót gyorsan és tartósan meg­köti és a csomónál lévő fonalvégeket le­nyírja. Az egyes részek fémlemezből saj­tolással vagy más úton igen szilárdan ké-10 szíthetők, xigy hogy a készülék költséges és fáradságos gépi munka és különösebb készültség nélkül olcsón előállítható. A részek összeállítása is gyorsan és könnyen végezhető és a részek száma oly csekély, 15 hogy az egész készüléknek sokkal egysze­rűbb a szerkezete, mint az eddig ismert efajta készülékekké, amelyeket az új ké­szülék szilárdság és tartósság tekintetében is felülmúl. 20 A találmány tárgyának egy kiviteli alakját feltüntető rajzon az 1. ábra a csomókötő készüléknek oldal­nézete, a 2. ábra ugyanannak perspektivás nézete 25 az 1. ábrához képest az ellenkező oldalról tekintve, a 3. ábra perspektivás nézet a tok süveg­részének eltávolítása után, a 4. ábra a 3. ábrának megfelelő oldalné-80 zet a hurkolónak és az annak működheté­sére való billentyűnek normális helyzeté­ben, az 5. ábra a 4. ábrához hasonló nézet, ahol azonban a billentyű a csomó megkötése 35 és a fonál letolása után elfoglalt, lenyo­mott helyzetben van, a 6. ábra a hurkoló nyitott és zárt hely­zeteit feltüntető részlet, a 7. ábra az egész készüléknek függőleges 40 metszete, a 8. ábra a készülék egyik oldalfalának perspektivás nézete belülről, végül a 9. ábra a markolaton lévő tartókarnak perspektivás nézete. A markolat egyik (2) végén meghajlí- 15. tott lapos (1) lemezből áll, amelynek vé­gei (3) szíjjal vannak összekötve, hogy a készüléket kezelője a kezére erősíthesse. Az (1) markolat, valamint a készülék egyébb részei is, előnyösen fémlemezből 50 sajtolással vagy más úton alakítható, úgy hogy az egész szerkezet gazdaságosan gyártható. Az (1) markolattal előnyösen egy darabban készül az iveit (4) tartókar, amelynek felső, szabad végén hosszúkás 55 (5) kivágása van az (A) tok ágyazására. Az (A) tok egy rögzített (6) oldalfalból és egy levehető (7) süvegből áll, amely utób­binak (8) oldalfala köralakú (9) peremével össze van erősítve. A rögzített (6) oldal- 60 fal felső végén egyenes (10) éllel van ki­képezve, amelyből horogszerű (11) fonal­tartó kar nyúlik felfelé a (6) oldalfal sík­jában kissé kiemelhető síkban. Hasonló­képpen a (7) süvegnek (8) oldalfalából is 65 horogszerű (12) fonalvezető nyúlik felfelé, amely a 7. ábrán látható módon kifelé van hajlítva. A 8. ábrán külön feltüntetett (6) oldalfalnak közepén lévő (13) nyíláson a (15) csavarnak (14) szára van átdugva, 70 amelynek összelapított része a (4) tartó­kar végén alkalmazott hosszúkás (5) hasí­tékon is áthalad. A (15) csavarra (16) anya van ráhúzva s a (4) tartókarból (16a) pe­cek nyúlik ki befelé a (6) oldalfal (16b) 75 nyílásán keresztül, úgy hogy ez a (6) oldalfal a (4) tartókarhoz képest nem fo­roghat el. A (15) csavarnak lapos korong alakú (17) feje a hurkoló (19) ágyazatá­nak függőleges (18) falához illeszkedik, 80

Next

/
Thumbnails
Contents