88439. lajstromszámú szabadalom • Bevéső zár

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. • • MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 88439. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Bevéső zár. Demeter János épület- és műlakatos Miskolc. A bejelentés napja 1923. évi julius hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát bevéső zár ké­pezi, mely házak és lakások ajtajain nyer­het igen előnyös alkalmazást. Az eddig használatos bevéső zárakkal szemben a 5 találmány tárgya főleg azzal tűnik ki, hogy a zárretesz és a kilinos-osapda egy­másban van elhelyezve, miáltal a zártok méretében nagy helymegtakarítást érünk el. Ezen zár tehát igen kicsiny méretben 10 készülhet az eddigi záraknál jóval keve­sebb anyag felhasználásával. Az a körül­mény, hogy a zárretesz és a kilincs-csapda nem különállóan helyezkedik el, hanem egymásban fekszik, jelentékenyen csök-15 kenti a vésési munkákat az ajtószárnyban és a zár felszerelési munkálatait. Az ajtó­szárny tehát a zár elhelyezésénél kevésbbé lesz meggyöngítve, a szerelési költség pe­dig jelentékenyen kisebb. Ugy a kulcstö-20 rés, mint a zárretesznek erőszakos kifeszí­tése jelen zárnál biztonsággal meg van akadályozva. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen felvett foganatosítási alak-25 jában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a zár oldalnézete reteszeletlen ál­lapotban a zár-tok fedőlapjának eltávolí­tása mellett, a 2. ábra a zár elölnézete, a 30 3. ábra pedig a zár biztonsági zár gya­nánt kiképezett kiviteli alakja oldalnézet­ben, a zártok fedőlapjának eltávolítása mellett. Az (a) zártokban elrendezett (b) ki-35 lincs-csapda testébe a (c) üreg van bemé­lyítve és ezen üregben a (d) zárretesz fek­szik bele. A (b) kilincs-csapdának az (f) rúgó támaszkodik neki, azonkívül a ki­lincs-csapda a szög alatt hajlított (g) 40 nyúlvánnyal van ellátva, melyen a tokfal­ból kiálló (h) peceket befogadó (i) hasíték van kivágva. Ezen (g) nyúlvány végéből a (j) ütköző pecek áll ki, mely a (k) rúgó hatása alatt álló kilincsdiónak (1) nyúlvá­nyára támaszkodik rá. 45 A (d) zárretesz a tok belsejében az (m) hasítékkal ellátott (n) nyúlványban foly­tatódik, melynek két szélén az (o), illetve (p) rovátékok vannak kiképezve. Az (n) retesznyúlvány (m) hasítékán az (r) pecek 50 van átbujtatva, a nyúlvány alatt pedig az (s) csap körül elforgatható emelő lemez van elhelyezve, melynek egyik (tl) dom­ború vonalzású szára a kulcslyuknyílás fölött halad el, másik (t-2) szára pedig a 55 (v) rúgó feszítő hatása alatt álló (z) akasztókkal van ellátva (1. ábra). A zár működése a következő: Ha a kulcsot a zárban elforgatjuk, a kulcsszakáll előbb nekifekszik a (tl) 60 emelő karnak és azt az (5) forgástengely körül a (v) rúgó ellenében felfelé szorítja, úgy hogy a (t2) kar (z) akasztékja kilép a zárretesz (n) nyúlványának (p) hornyá­ból. A kulcs továbbforgatásával a kulcs- 65 szakáll belékapaszkodik a zárretesz (n) nyúlványának (0) hornyába és a reteszt előrecsúsztatja, illetve ellentétes irányú kulcs forgatásánál hátrahúzza, úgy hogy a retesz záró-, illetve nyitott helyzetbe ke- 70 rül. A zárretesz mozgását a (b) kilincs­csapdának (c) üregében végzi, azonban ezen mozgás a kilincscsapdától teljesen függetlenül történik. A kilincscsapda ak­kor mozdul el, ha a kilincset leszorítjuk. 75 Ekkor t. i. a kilincsdió (1) nyúlványa nekifekszik a kilincscsapda (g) nyúlvá­nyából kiálló (j) peceknek és ennélfogva a kilincscsapdát hátrahúzza, miközben a kiliriescsapda az (f) rúgót megfeszíti. Ha 80

Next

/
Thumbnails
Contents