88400. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés több szivattyúval felszerelt szivattyútelepek üzemére

Megjelent 1930. évi október hó 1 5-én. _ MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88400. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés több szivattyúval felszerelt szivattyútelepek üzemére. Vogel Ernst gyáros Stockerau. A bejelentés napja 1923. évi május hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi május hó 23-ika. Magasan álló tartályok nélküli önmű­ködő szivattyúmüvek eddig úgy képeztet­tek ki, hogy a változó vízszükségletnek megfelelően többnyire egyenlő nagyságú több szivattyút alkalmaztak, melyek a táplálandó esőrendszert tetszőleges vízfo­gyasztás mellett közel állandó magas nyo­más alatt tartották. A sűrített légtartály nyomásának bizonyos érték alá való esésé­nél, mely légtartály az ingadozások elke­rülésére van a nyomóvezetékbe beiktatva, nyomókapcsoló iktatja be az első szivaty­tyút, mire tovább ható nyomásnál a máso­dik szivattyú iktatta tik hozzá, még na­gyobb vízelvételnél és a nyomás további csökkenésénél a harmadik és végül a ne­gyedik szivattyú iktattatik be, iigy, hogy a fogyasztási csőhálózatban beálló legna­gyobb vízelvételnél a legalacsonyabb nyo­mást fogják a szivattyúk előállítani, a leg­kisebb vízfogyasztásnál pedig a legna­gyobb nyomást. Ezen eddig szokásos eljárásnak nagy hátránya, hogy a nyomások éppen fordí­tott módon ellíttatnak elő, mint ahogyan az a szükségletnek megfelel. Vízellátó te­lepnél majdnem mindig azzal kell szá­molni, hogy a szivattyúteleptől egy főcső­vezeték vezet az elosztó hálózatig. A fő­csővezetékben és az elosztó hálózatban le kell küzdeni azokat a súrlódási ellenállá­sokat, melyek — mint ismeretes — a szál­lított mennyiség négyzetével fokozódnak. Míg tehát a legkisebb vízfogyasztásnál — pl. éjjel — a súrlódási ellenállások megfelelően csekélyek, azok a legnagyobb vízfogyasztásnál a legnagyobb értéket érik el. A beálló maximális teljesítmény­nek maximális üzemnyomást kell ered­l ményeznie és valamennyi szivattyúnak ezen maximális teljsítményre kell dol­goznia, úgy hogy normális vagy átlagos vízfogyasztásnál túlmagas nyomás állít­tatik elő megfelelő munkapazarlás mellett. Másrészt túlmagas üzemköltségek elke- 45-rülésére a csővezetékeket főkép a maxi­mális átfolyó mennyiségre való tekintet tel aránylag nagy belső bőséggel kell méretezni, hogy a legnagyobb ellenállási magasság fellépésének üzemesetében a 50 fogyasztási helyen megkapjuk a kívánt effektív nyomást. Ott tehát azt a hibát követjük el, hogy a csővezetéket egy csak igen rövid ideig tartó kivételes üzemállapotra méretezzük, úgy hogy az 55 a legtöbbnyire előforduló átlagos vízfo­gyasztásra, mely tekintettel a sokkal na­gyobb üzemóraszámra, megfelelően na­gyobb fontossággal is bír, méreteiben túlságosan nagy, úgy hogy a beszerzési 60-költségek és ezzel a befektetési tőkének kamat- és törlesztési költségei, tehát az üzemköltségek igen magasakká válnak. A találmány tárgyát képező eljárással elérjük, hogy a csővezeték méreteinek 65 csökkentése mellett ugyanazt a munka­effektust, érjük el a telep költségeinek lényeges megtakarítása mellett s egyút­tal tetemes iizemköltségmegtakarítást is érünk el. Ezen munkaeljárás azon a gon- 70 dolaton alapszik, hogy a csővezetékháló­zatot nem a maximális átfolyó mennyi­ségre kell méretezni, hanem az év legna­gyobb számit órája alatt tekintetbe jövő szállítási mennyiségre. A fokozott vizát- 75 folyásra túlcselcély keresztmetszettel bíró meglévő csővezetéktelepnél egy második nyomócsővezetéktelep megtakarítható. Ezen célból a legnagyobb vízfogyasz­tásra egy nagy vízmennyiségeket igen 80

Next

/
Thumbnails
Contents