88364. lajstromszámú szabadalom • Negatív elektrodalemez elektromos akkumulátorokhoz

Megjelent 198Q . évi október hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88364. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Negatív elektródalemez elektromos akkumulátorokhoz. Pouchain Adolf mérnök Turin. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 21-ike. Jelen találmány oldható negatívval mű­ködő elektromos akkumulátorok negatív lemezeire vonatkozik és célja az, hogy meg­akadályozza, hogy a töltés és a kisütés 5 alatt fellépő elektrokémiai behatás ezen lemezek szélein erősebb legyen. Ismeretes, hogy az ólom-cink elemek­ben úgy a cink lerakodása a töltés, mint annak az elektrolit által való eróziója a 0 kisütés alatt legnagyobb mértékben a lemez szélein áll elő és hogy oly lemezeknél, melyeket cinkréteggel bevont vezető vagy nem vezető tartó alkot, legkönnyebben a lemez szélei támadódnak meg és roncso-5 lódnak szét. A találmány értelmében ezen hátrányt korlátozhatjuk, ha a lemez széleit szigetelő burkolattal látjuk el, melynek az a natása, hogy a lemez és az elektrolit közti ezen 0 hatásokat csökkenti vagy megakadályozza. Ilyen burkolatot állíthatunk elő, ha a lemez széleit folyékony celluloiddal vonjuk be, mely oly hártyát alkot, mely az elektro­litnek a lemez kerületi övére való hatását 5 megakadályozza. A mellékelt rajz oly negatív akkumulá­torlemezt mutat, mely a jelen találmány szerinti berendezéssel van felszerelve. Az (1) lemez, mely bármely tetszéssze-0 rinti fajtájú lehet, és melyet cinklemez vagy oly tartó alkot, mely vezető vagy nem vezető anyagból készült és cinkkel van be­vonva, szélein a szigetelő lakkból, például celluloidból álló (2) burkolattal van ellátva. 5 A (2) burkolat felerősítése céljából az (1) lemezt már előzőleg a (3) lyukakkal láttuk el szélei közelében, végül magukat a széleket is, pl. ecset segélyével folyékony állapotban szigetelő lakk bevonattal lát­tuk el. . 40 A (3) lyukakba behatoló lakk a lemez szélének két szembenfekvő oldalát borító réteg között kis csapokhoz hasonló tartó­elemeket alkot, oly módon, hogy a meg­szilárdulás és megkeményedés után a bur- 45 kolat tökéletesen tapad a lemez széleire, úgy hogy ezen széleket szigetelő anyagból való keret fogja körül, mely csaknem teljes védelmet nyújt az elektrolites behatások ellen. 50 Az ismertetett módon szigetelő kerettel ellátott lapon nem fordulnak elő sem bősé­gesebb lerakodások, sem eróziók a széleken és a lerakodás és erózió a középső részen egyenletesen oszlik el, ami, amint az isme- 55 retes, a leggazdaságosabb. Szabadalmi igények: 1. Negativ elektróda lemez elektromos ak­kumulátorokhoz, azzal jellemezve, iiogy a lemezeknek szélén fellépő elektro- 60 kémiai hatások csökkentésére a szélek szigetelő burkolattal vannak bevonva. 2. Az 1. igényben védett negativ elektróda lemez foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a lemez szélei, melyek lvu- 65 kakkal vannak ellátva, folyékony szi­getelő lakkal, például celluloiddal van­nak bevonva, mely a lyukakba behatolva szilárdan összekötött keretet alkot a le­mez széleivel. 70 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents