88358. lajstromszámú szabadalom • Kémény szerkezet

31egjelent 1930. évi október lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88358. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Kéményszerkezet. Lubahn János felügyelő és Friedricli Károly üzemvezető Berlin-Eichkamp. A bejelentés napja 1924. évi január hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi január hó 11-ike. A találmány tárgya kéményszerkezet, mely főkép magasabban felnyúló házak által körülvett kéményeken a füst elvo­nulását elősegíti. 5 Az ezen célra szolgáló eddigi szerkeze­tek többnyire forgatható sisakok gyanánt voltak kiképezve. Ezen berendezések hát­ránya, hogy szerkezetük aránylag bonyo­lult, "úgy hogy előállításuk igen költséges. D Ezek a forgatható sisakok azonkívül ke­véssé lalkalmasak nagyobb keresztmet­szetű kéményekhez, minthogy ily esetben a szélnek nyújtott támadó felület arány­lag nagy és a sisakoknak a kéményeken 5 való megerősítése nehézséget okoz. Vihar esetén gyakran előfordult, hogy a szél az egész sisakszerkezetet a kéményről le­szakította. Azonkívül nem lehet nagyobb­mérvű rozsda,képződést és a forgatható 5 részek elmozgásában beálló zavarokat el­kerülni. Más ilynemű szerkezetek viszont sarko­san v&nnák kiképezve. Ezek oldalaikon zsaluszerű lemezekkel vannak felsze­b relve, melyek hevesebb szélnél a szél fe­lőli oldalon záródnak. Amellett a lemezek úgy vannak elrendezve, hogy felső végü­kön fel vannak függesztve. Ennek folytán éppen oly kéményeknél, melyeket maga­} sabban felnyúló házak vesznek körül, elő­fordul, hogy a szél a szerkezettel felsze­relt kéményt nem éri úgy, mint rendesen, felülről, hanem a kéményt környező há­zak falaiba ütközve, alulról hatol a leme-i zekbe. Ilymódon tehát a kémény nyílása nem volna megvédve a széltől, sőt ellen­kezőleg, a szél a sisakban megtorlódnék és így lefelé irányuló nyomást gyako­rolna a füstgázokra. A találmány tárgyát képező szerkezet 40 mindezen hátrányokat biztonsággal ki küszöböli. A mellékelt rajzon a szerkezet példakép vett foganatosítási alakjaiban van fel­tüntetve és pedig az $5 1. ábra a kéménybe beépített és a füst elvonulását elősegítő szerkezet nézete és részben metszete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. á.bra az 1. ábra felülnézete, a 50 4. ábra az 1. ubraheli szerkezet eltérő kiviteli alakjának távlati képe. A találmány értelmében két (1) és (2) vassínen (3) és (4) dirótkampók segélyé­vel (5) és (6) bádoglemezek vannak kilen- 55 díthetően ágyazva. Az (5) és (6) bádog­lemezek (7) összekötő drót útján úgy van­nak egymással összekötve, úgy hogy az egyik lemez elmozgását a másik lemez kényszermozgásúan követi. A lemezek 60 úgy vannak egymáshoz képest beállítva, hogy pl. a (6) lemez függőleges helyzeté­nél az (5) lemez a függőlegessel körülbe­lül 20—30°-nyi hegyes szöget zár be. Igen lényeges a fent leírt szerkezetnek 65 a kéményen való megerősítése. Az (1) és (2) vassíneket a legfelső kőrétegre fektet­jük, vagy az arra felvitt vékony (8) ha­barcsrétegbe ágyazzuk be, azután egyné­hány téglát — kisebb kéményeknél pl. há- 70 rom tégla is elegendő — rakunk fel, mire az egészet kis tetőzettel látjuk el. Kisebb kéményeknél, pl. az úgynevezett orosr kéményeknél a tető minden oldalán két-

Next

/
Thumbnails
Contents