88345. lajstromszámú szabadalom • Elektromos biztosíték

Megjelent !{):->(). évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI qKHgL SZABADALMI BffiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88345. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Elektromos biztosíték. Gross Vilmos ny. őrnagy B.-Schöneberg. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi március hó 13-ika. Ismeretes, hogy ferromágneses anyagok mágneses permeabilitása a hőmérséklet függvénye. Egy bizonyos, az egyes ferro­mágneses anyagoknál specifikus hőmér-5 sékleten, az úgynevezett kulás pontján, ezen anyag permeabilitása a levegő permeabilitásával megközelítő­leg egyenlő lesz. A ferromágneses anyagok ezen tulaj-10 donságát megfelelő kivitelben elektromos vezetékek biztosítására használhatjuk. Ez oly módon történik, hogy fegyverzet ál­tal zárt mágneses kör tetszőleges helyén ferromágneses anyagból álló elemet épí-15 tünk be, melyen a biztosítandó áram egé­szen vagy részben áthalad és melynek vezető keresztmetszete úgy van mére­tezve, hogy a megengedhető áramerősség túllépténél a fellépő Joule-féle meleg kö-20 vetkeztében a mágneses átalakulás pont­ját eléri. Az ezáltal a mágneses körben keletkező hézag az erővonalak telítését annyira csökkenti, hogy az erővonalak­nak a fegyverzetre kifejtett vonzóereje 25 gyengébbé válik, mint a fegyverzetre az erővonalakkal szemben beható mecha­nikai erő vonóereje, úgy hogy ezáltal a mágneses kör megszakíttatik. Az áram megfelelő vezetése által ugyanekkor az 80 elektromos áramkör is közvetve vagy köz­vetlenül kikapcsoltatik. Hogy a mágneses körbe iktatott bizto­sító elem hatását lehetőleg naggyá te­gyük, azt célszerűen az 1. ábrán látható 85 módon képezzük ki. A menetek kereszt­metszete a biztosítás kívánt nagysága szerint van megszabva. Ezen elemnek a mágneses körbe való beiktatása a 2a. és 2b. ábrából látható. A 2a. ábrán feltüntetett foganatosítási 40 alaknál a patkóalakú permanens (A) mágnes fel van hasítva és ezen hasítékba a (B) biztosító elem a mágneshez képest a (Cl, C2) csillámlemezek által szigetel­ten van beillesztve. Lehetne a pontozva 45 rajzolt módon a (D) fegyverzetet hasíték­kal ellátni, amikor is a fegyverzet szol­gálna a (B) biztosító elem felvételére. Az (A) mágnes sarkai előtt a (D) fegyverzet van elrendezve, melynek a mágnes sar- 50 kain túlérő toldatai az (El, E2) kontak­tusrúgókat tartják; ezen rúgók mind­addig az (FI, F2) kontaktusokon feksze­nek, ameddig a fegyverzet a patkóalakú mágnes sarkai előtt foglal helyet. A fegy- 55 verzetre a (G) rúgó nyomást gyakorol; ezen rúgó erejét a mágnes vonzereje rend­szerint kiegyensúlyozza. A megengedhető áramerősség túllépésénél a rúgó a mág­neses körben fellépő hézag és az erővona- 60 laknak ezzel kapcsolatos csökkenése foly­tán a fegyverzetet a patkóalakú mágnes sarkairól letolja. Ezáltal egyidejűleg az (El, FI) és (E2, F2) kontaktus nyittatik és az áramkör megszakíttatik. A fegyver- 65 zet a szigetelő anyagból készült (J) vezető rúddal van ellátva, mely az áramkör ki­kapcsolását kifelé jelzi. A fegyverzetet továbbá a mágnes előtt az (Ll, L2) pec­kek vezetik. A (K) gombra gyakorolt 70 nyomással a biztosíték ismét bekapcsol­ható. A 2b. ábrán feltüntetett foganatosítási alaknál a mágnes sarkai előtt egy-egy (Bl, B2) biztosító elem fekszik, melyek 75 a mágneses körhöz képest a (Dl, D2) és (Dl' D2') csillámlemezek által vannak el­szigetelve. A biztosító elemek a patkó-

Next

/
Thumbnails
Contents