88337. lajstromszámú szabadalom • Viharbiztos lámpa

Megjelent !{):->(). évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jKEHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88337. SZÁM. — Il/d. OSZTÁLY. Viharbiztos lámpa. Gergely Testvérek Fém- és Lámpaárugyári cég* és Schlemmer Oszkár kapitány hajózási felügyelő Budapest. A bejelentés napja 1924. évi május hó 30-ika. A hajózásnál és vasúti üzemben világí­tási, főleg azonban jelzési célokra haszná­latos lámpáknak az a hátránya, hogy szél­ben könnyen kialszanak, mely körülmény 5 súlyos halesetek előidézője lehet. Jelen ta­lálmány tárgyát oly lámpa alkotja, mely ezen hátránytól mentes, amennyiben a leg­erősebb viharban sem alszik el. Ezt az eredményt a találmány szerint azáltal ér-10 jük el, hogy a lámpaházban úgy a levegő­beáramlás, mint az eltávozó égéstermékek útjában a levegő, illetve égéstermékek többszörös irány- és sebességváltozását elő­idéző szerveket rendezünk el. A találmány-15 beli lámpánál gondoskodtunk továbbá ar­ról is, hogy a szokásos üvegharang kicse­rélése minden szerszám mellőzésével, puszta kézzel foganatosítható legyen. Ed­digelé ugyanis harangcseréléskor a védő-20 karikát tartó és a lámpaház felső és alsó részét egymással összekötő karok szöge­cseit kellett elpusztítani, vagy pedig — amennyiben e karok forrasztás útján vol­tak rögzítve — a karokat kellett leolvasz-25 tani. A mellékelt rajzon jelen találmány tár­gyát egy a gyakorlatban használatos lám­pán mutatjuk be példaképen és pedig az 1. ábra függőleges metszetben, míg a 80 2. ábrán a védőkarikát és az ezt tartó karokat felülnézetben. Az ismert kiképzésű lámpaház alsó (1) részében bizonyos térköz fenntartása mel­lett egymásba helyezett két (2, 3) töl-85 csér foglal helyet. A bemutatott foganatosí­tási példa szerint a külső (2) tölcsér falá­ban inkább az alsó szél közelében, a belső (3) tölcsérnél pedig inkább a felső tölcsér­szél közelében köröskörül elrendezett lyu­kak vannak kiképezve, úgy hogy a szoká- 40 sos (4) lyukakon beáramló levegő a feltün­tetett nyilak irányában halad a lámpa­házban elrendezett (5) lámpához. A belső (3) tölcsér vízszintes karimája (6) kivá­gásokkal van ellátva, melyeken a levegő í5 a tölcsérközből felfelé áramolhat, de út­jában a befelé álló (7) karimába ütközik és lefelé kénytelen haladni. Az égéshez szükséges levegő tehát zeg-zugos úton kénytelen haladni és minthogy az átáram- 50 lási keresztmetszetek folyton változnak, a levegő áramlási sebessége is ennek meg­felelően változik. A tulajdonképeni égési teret körülvevő (8) üvegharangon a kéményül szolgáló, 55 csonkakúpalakú (9) cső foglal helyet, mely­nek felső széle a lámpaház felső (10) ré­szén ismert módon (11) csuklós pánt se­gélyével forgathatóan megerősített (12) lámpakalapban létesített felső (13) lyuk- 60 sor fölé nyúl úgy, hogy az égéstermékek a feltüntetett nyilak irányában bukóáram­lással távozhatnak. A (8) üvegharangot védő karika és az ezt tartó karok az eddigelé használatos 65 lámpáknál vagy szögecselés vagy forrasz­tás segélyével vannak rögzítve, miért is az üvegcsere körülményes. Ezt megszün­tetendő, jelen találmány szerint a lámpa­ház felső (10), valamint alsó (14) részén 70 csak negyedkör alakú (15), illetve (16) karokat erősítünk meg és ezen karok sza­bad végeit körbehajlítás útján (17), illetve (18) hüvelyekké képezzük ki, melyekbe a felhasított (19) védőkarikát fűzzük be. 75 Ezen védőkarika egyik végén a másik ka­rikavég felvételére szolgáló (20) büvely van megerősítve (2. ábra). A szétszedés

Next

/
Thumbnails
Contents