88324. lajstromszámú szabadalom • Villamos jelzési berendezés

Megjelent 19.'iO évi október hó 15 én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 88324. SZÁM. — VII/j. OSZTÁLY. Villamos jelzési berendezés. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1920. évi julius hó 1-je. A találmány általában drótnélküli jel­zési berendezésekre, különösebben pedig olyan berendezésekre vonatkozik, aime­lyeknél villamos kisülési készülékek segé-6 lyével előállított és módosított rezgések találnak alkalmazást. A találmány eélja ezen kisülési készülékek és az említett be­rendezések összeköttetési módjának töké­•letesbitésében áll. 10 A találmány különös jellemző saját­sága abban áll, hogy általánosan isimere teis szerkezetű léghíja,s edónyű reagéskeltő , villamos kisülési készülékeit közvetlenül oly módon kötünk össze drótnélküli jel-15 zési berendezés antennaáramkörével, hogy maga az antennaáraimköre tartalmazza az említett készülék rezgési áramkörét és az határozza meg elsősorban annak frek­venciáját. A rezgéseket szolgáltató lég-80 hijas edénnyel egy vagy több további léghijas edémyű és módosító készülék gya­nánt működő kisülési készülék van, oly módon összekötve, hogy a rezgéskieltő ké­szülék által szolgáltatott rezgések módo­»5 sulást szenvednek, mimellett a módosító készüléket aránylag kisfrekvenciájú jel­zési áramlüktetések vezérlik, miáltal az antenna rezgései az átviendő jelzésnek megfelelően változnak. $0 A találmány tárgyának további jellemző sajátsága több kisülési készülék alkal­mazásában áll, amelyeket alkalmas áram­körökkel oly módon kötünk össze, hogy azok nagyenergiájú villamos rezgéseket 15 keltő berendezés gyanánt működnek. A találmány tárgyának egy másik jel­lemző sajátsága oly közegekre vonatko­zik, amelyek révén távírási vagy más jelzések nem módosított viaigy módosított K) nagyfrekvenciájú hullámok segélyével vihetők át, Ezen hullámok módosítása oly módon történhet, hogy vagy a rezgés­keltő készülék által közvetlenül az anten­nában keltett nagy alapírekvemciájú rez­gések frekvenciáját Vagy pedig a módo- 45 sí tó léghíjas edényt vezérlő, aránylag kisfrekvenciájú rezgések frekvenciáját változtatjuk. A tialálimány egyéb fontos jelletmző sa­játságai az alábbi leírásból és az, igény­pontokból tűnnek ki. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő berendezés két kiviteli álaikjia példa­képpen vázlatosan van feltünietve. Az 1. ábra a találmány tárgyát tevő be­rendezésnek olyan kiviteli alakját .szem­lélteti, mely drótnélküli távbeszélő be­rendezéséinél jeladó állomás gyanáint hasz­nálható. A 2. ábra, az 1. ábrában az X—X vonlai­tól jobbra fekvő részletek módosítását áb­rázolja. A 3. ábra távíriási célokra szolgáló beren­dezést szemléltet. A találmány tárgyát tevő berendezés- 65 nek az 1. ábrában feltüntetett álltalános kiviteli alakja rezgéskeltő berendezést és ehhez való módosító készüléket tartalmaz, aíinely mikrofon segélyével vezérelhető. Az (l) antennaára,mikör a következő ré­szekből áll: (2) légvezeték, (3) induktan­ciaciséve, (4) kondenzátor, amely (G)-nél a földdel áll összeköttetésben. A (4) kon­denzátor elállítása útján a, rácseleiktródá­hoz vezetett váltakozó felszültséget vál­toztathatjuk. A (3) eséve az (O) rezgés­keltő léghijas edény leimezelek tródájáva 1 az (5) vezetéken át beiállítihatóan van ösz­szekötve. A (6) vezeték a (3) cséve alsó végéit a (7) elreteszelő kondenzátoron át 80 50 55 60 70 75

Next

/
Thumbnails
Contents