88308. lajstromszámú szabadalom • Doboznyitó

Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 88308. SZÁM. — XVI/a. OSZTÁLY. Doboznyitó. Berg-er József kereskedő Wien. A bejelentés napja 1924. évi január hó 18-ika. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi március hó 2-ika. 10 A találmány tárgya az imert doboznyi­tóra vonatkozik, amely lényegileg egy haj­lított pléhdarabból áll és valamely doboz alsó felének élén nyeregszerűen van el-5 rendezve. A nyitás azáltal történik, hogy a fogantyút lefelé nyomjuk, amidőn a pléh­szalag felfekvési pontja körül elfordul és a födél szegélyét egy e szegély alá nyúló golyva segélyével felemeli. A találmány tárgyát ez ismert doboznyitó szerszám egy tökélesített alakja képezi, amely lényegileg abban áll, hogy a golyvá­nak a fogantyútól legmesszebb fekvő pontja a nyugalmi helyzetben a doboz szegélyére 15 felfekvő élnek a fogantyúhoz legközelebb fekvő pontja alatt, közelítőleg az e ponthoz tartozó függőlegesben fekszik úgy, hogy a nyitási ellenállás nyomatéka minimális ér­tékre van redukálva. A rajz a találmány tárgyának egy példa­kénti kiviteli alakját tünteti fel, és pedig: az 1. ábra a még nem hajtogatott pléhszala­got, a 2. ábra a doboznyitót távlatos rajzban, a 3. ábra a dobozt fedelével és beléhelye­zett doboznyitóval nézetben mutatja. A doboznyitó csakozott és kétszer tompa szögben tört pléhszalagból áll, (1. ábra) mi­által azon három: (1, 2 és 3) részt külön-80 böztethetünk meg. A szalagot az (1) rész hosszoldalaira merőleges (4) szaggatott vo­nal mentén úgy hajlítjuk meg (2. ábra), hogy a (2) rész hosszoldalai a (4) vonal­hoz 90°-tól különböző szög alatt állanak. 85 A (3) részen kiképzett (5) nyelvet a (6) vonal mentén derékszög alatt lehajlítva a doboznyitó fogantyúját képezzük ki. 20 25 A pléhszalagnak a nyelvet hordó részén a doboz felfekvő szegélyével párhuzamosan egy hullámszerű golyva akként van kiké- 40 pezve, hogy az a lezárt dobozon a fedél szegélye alá nyúlik. A doboznyitó akként van alakítva, hogy a golyva jobb szélső pontja közelítőleg a doboz szélére felfekvő él bal végpontjából húzott függőleges vo- 45 nalba esik. A (7) doboz megtöltése után a doboznyi­tót akként helyezzük a doboz alsó felére, hogy a (4) él a (8) szegélyen feküdjék és az (1) rész a doboz belső oldalfalára kerül- 50 jön. A dobozra helyezett fedél az alsó rész karimájára és a doboznyitónak ezt átfogó golyvályára fekszik fel. Ha a doboznyitó (5) fogantyúját lefelé nyomjuk, úgy a nyítóeszköz a (10) pont 55 körűt fordul el, miközben a golyva (11) pontja a födelet magával viszi, illetőleg felemeli. A kéz által kifejtett nyomatéknak a nyi­tás kezdetén a (11) ponton támadó ellen- 60 állást nem kell legyőznie, miután ennek iránya a (10) forgási ponton áthalad. Szabadalmi igény: Doboznyitó, hajlított, a doboz fenékrészé­nek kerületén nyeregszerűen elrende- 65 zett pléhszalagból, amely a doboz kari­máját egy golyvával fogja át, azáltal jellemezve, hogy a golyva végpontja (11) a nyugalmi helyzetben megközelí­tőleg függőlegesen a felfekvési pont (10) 70 alatt fekszik úgy, hogy a nyitási ellen­állás nyomatéka minimálisan kis értékre van redukálva. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents