88306. lajstromszámú szabadalom • Eljárás külső építkezésnél alkalmazható massza előállításáre

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYT Í^BR SZABADALMI HIliÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88306. SZÁM. — IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás külső építkezésnél alkalmazható massza előállítására. Blachorovitch Sándor könyvkiadó Pár is. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 23-ika. Angolországi elsőbbsége 1923, évi augusztus hó 23-ika. Ismeretesek már különböző anyagok kötésére szolgáló oly eljárások, amelyek­nél kötő anyagként egy vagy több kemé­nyítő anyaggal ellátott enyvet alkalnnaz-5 nak. Mindazonáltal ez eljárások nem szol­gáltatnak jó eredményt. Ennek az az oka, íiogy a régi eljárásoknál csiaik egyféle íny vet és különösen ösonteiyvet használ­ok és hogy ilyen körüJkniónyek között 0 kénytelenek voltak az elsődleges keverék­hez (a kötendő anyaghoz és enyvhez) & keményítő anyagból redukált menyiséget nozzáadni, azonfelül az enyv megcsomó­sodott és nem volt már alkalmas arra, j noigy a terméknek a kívánt kohéziót meg­adja. Másfelől, minthogy az enyv miagas hőfoknál oldható, az említett eljár ásókkal készült anyag nagy mértékben abszorbeáló képességű és sem külső hasznalatra, sem ) pedig nedves helyeken nem alkalmaz-Jiató. A régi fajta enyves masszáik még any­nyitan is hátrányosak, hogy igen nehe­zen alakíthatók és hogy mechanikai ellen-1 állásuk és rugalmasságuk igen csekély. A jelen találmány tárgya eljárás kü­lönböző szilárd anyagokiból való masszák és epdig különösen olyanok előállítására, amelyek építőanyag gyanánt külső hiasz-i nálaitra vannak szánva. Az eljárás révén tökéletes ellenállóképességű masszát nye­rünk, amely nem higrometi'kus, a fagy be­hatására netm változik, oldhatatlan és eléggé elasztikus. i A találmány értelmében az általában homok- vagy porszerű állapotban lévő kötendő anyagot, megfelelő mennyiségű Páris-i gipsszel keverjük, amelynek súlya a kötendő anyag súlyának 10—15%-át teszi. Ehez a keverékhez különféle faj- 40 tájú enyvnek vízoldatát adjuK ós az így nyert masszát azután puhára gyúrjuk. Ez utóbbi művelet után, az említett masz­szába alkalmas módon többféle keményítő anyag, előnyösen chrómtimsó vagy timsó, 45 kálitimsó, krotmsavas káli és formaldehid vizes oldatát keverjük, ez utóbbi oldat a keményítő anyag sokkal nagyobb ineny­nyiséigét tartalmazza, mint amilyent az eddig meglévő eljárásoknál alkalmazni 50 lehetséges volt. Üjabb átgyúrás után az egész masszát formáiba tesszük, ahol a kívánt alakot ve­szi fel. Az említett két vizes oldat használata 55 révén tökéletes elasztikus masszát nye­rünk, aimely ne|m hirtelen keményedik meg. Ilyen körülmények között az alakí­tás maga a keményítő oldat hozzáadása után még tizenöt perc múlva is mehet 60 végbe. A találmány értelmében a keményítő oldatot oly mennyiségben adjuk a kezelt tömeghez, hogy annak súlya az enyves ol­dat súlyának körülbelül fele legyen. 65 Kísérletek me'gmutatták, hogy a ter­méknek zúzó (nyomó) erővel szem bein ta­núsított ellenállóképessé'ge annál nagyobb, minél nagyobb az enyvtartialma. Kitűnt az is, hogy ha az enyves oldalt enyvbera 70 gazdagabb, előnyös olyain, keményítő ol­datot használni, afmely szintén gazdagabb a keményítő anyagban. Viszont, ha az enyves oldat enyvben szegényebb, ajánlj-

Next

/
Thumbnails
Contents