88294. lajstromszámú szabadalom • Munkadarab gyanánt szolgáló lemeztest födémek és falak burkolatának vagy más épületfalaknak készítésére

Megjelent 1930 . évi október hó 374 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88394. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Munkadarab gyanánt szolgáló lemeztest födémek és falak burkolatának vagy más épületfalaknak készítésére. Rhenania Bauindustrie Gesellschaft m. b. H. Düsseldorf. A bejelentés napja 1912. évi szeptember hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1912. évi március hó 14-ike. Jelen találmány tárgya munkadarab gyanánt szolgáló lemeztest födémek és fa­lak burkolatainak vagy más épületfalak­nak készítésére, mely lemeztest egy kész 5 építési elemet képez és az alkalmazási he­lyen minden további megmunkálás nélkül burkolófallá egyesíttetik és lehorgonyoz­tatik, úgy mint ez az úgynevezett nádfe­deleknél, Rabitz-falaknál vagy más fal-10 burkolatoknál történik. A lemeztestekből előállított fal az eddi­gelé gipsz felhelyezése által készített fa­lak és a sok helyen használt lécfalak vagy nádfedelek helyettesítését célozza, mely 15 utóbbiak előállítása körülményes és me­lyek ezenkívül csekély ellenállóképesség­gel és tartóssággal bírnak. Ezek a falak ugyanis a rázkódtatások és időjárásválto­zások következtében hamar megrepednek 20 és kitöredeznek, kihajlanak és egyáltalán nem bizonyultak kellően ellenállóképes­nek, mert egyrészt az illető falvázzal, a fa­béleléssel való összekötésük, másrészt a burkolat tartása nem elég szilárd és meg-25 bizható. Jelen találmány e hátrányok kiküszöbö­lését és egyidejűleg ily burkolófalaknak lényegesen könnyebb és olcsóbb előállítá­sát célozza. A találmány abban áll, hogy 80 a munkadarab gipszbe besajtolt kókuszle­mezből képeztetik, mely lécekből, vagy más sínekből, szalagokból vagy hasonlók­ból álló ráccsal van olymódon bevonva és lehorgonyozva, hogy ezáltal nemcsak az 85 egész rendszer kap merev, emellett 'azon­ban rugalmas tartást, hanem több ily munkadarabnak egy burkolófallá való egyesítése is csupán az egyes munkadara­boknak egymásmellé való sorakoztatása és a képződő hézagoknak habarccsal való 40 kitöltése által történik. E célra a rácsot képező lécek vagy szalagok olymódon rendeztetnek el, hogy két oldal felé föl­váltva kiállnak és ilymódon az egyes munkadaraboknak egymásmellé való so- 45 rakoztatásával a csatlakozó kókuszleme­zeket átlapolják, illetve ezekre feksze­nek, úgy hogy az egyes lemezek egymást kölcsönösen megtámasztják. Egyidejűleg a lécek által, melyek a burkolófal elhe- 50 lyezésénél a bevonandó felületre feksze­nek, az utóbbiak és a munkadarabok kó­kuszlemezei között hézagok képeztetnek, melyek a falak szellőztetését, kipárolgá­sát, és kiszáradását elősegítik és ezáltal 55 gombaképződéseket megakadályoznak, va­lamint az egész burkolófalat nagy mérték­ben rugalmassá és hangbiztossá teszik. E burkolófalak foganatosítása az elkép­zelhető legegyszerűbb és legolcsóbb, mert 60 az a legrövidebb idő alatt, gyakorlatlan munkások által is eszközölhető. A bur­koló falak repedése vagy más megrongá­lódása ki van zárva, mert a kókuszlemezek nagy rugalmasságuk és emellett is szi- 65 lárd szerkezetük következtében, amit a rácsszerkezet még jobban növel, rázkód­tatások vagy hőmérsékletváltozások be­következtével minden alakváltozásnak és megrongálódásnak hatásosan ellentáll- 70 nak. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképpeni kiviteli alakja van fel­tüntetve. Az 1. ábra a munkadarab fölülnézete; a 75 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszet; a 3. ábra több munkadarabot egy falbur-

Next

/
Thumbnails
Contents