88286. lajstromszámú szabadalom • Önműködő levágókészülék téglaszalag sajtókhoz

Megjelent 1930. évi október hó 374 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88286. SZÁM. — XVII/c. OSZTÁLY. Önműködő levágókészülék téglaszalag sajtókhoz. Gross Henrik főmérnök Görlitz. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 2-ika. A téglaszalagsajtókhoz való eddig ismert önműködő levágókészülékeknél, melyek­nél a tovamozgó kisajtolt anyagszalag, végnélküli heveder segélyével, esetleg kü-5 lön hajtómű közvetítésével, a levágókészü­léket minden egyes vágás számára moz­gásnak indítja, hogy elegendő nagy súrló­dás legyen az agyagszalag és az általa tovamozgatandó végnélküli heveder közt, 10 utóbbinak tetemes hosszúságúnak kell len­nie. Azonkívül a vágás sebessége a szalag mozgási sebességétől függ, tehát ezzel együtt változik. Ennek folytán az anyag­szalag hosszirányára pontosan merőleges 15 vágást csak a vágódrót vezetékének meg­felelő különleges görbe szerint való alakí­tásával érnek el és az egyenlőtlen (változó) vágási sebesség tisztátlan vágásokat ered­ményez. Végül, a vágási sebességnek a 20 szalag mozgási sebességétől való függő­sége miatt, nem lehet minden nehézség nélkül és egyszerű eszközökkel áttérni egyik levágási hosszúságról egy másikra. Ezeket a hátrányokat azáltal igyekeztek 25 megszüntetni, hogy a levágókészülékkel felszerelt levágószánt, egy a szalag oda­ütődésére szolgáló, a levágószánon elren­dezett ütközőcsappantyú közvetítésével, a szalaggal vitették tova. Ez a berendezés 80 azonban vékonyfalú agyagszalagokhoz (tetőcserepekhez, üreges téglákhoz, leme­zekhez stb.) alig használható, mert az ilyen vékonyfalú szalagok, az eltolandó teher hatása alatt, az ütközőcsappantyúnál meg-85 torlódnak (felgyüremlenek). A jelen talál­mány ezen ismert berendezések valameny­nyi hátrányát lényegileg azáltal szünteti meg, hogy itt nem a szalag hosszirányá­ban ide-oda lenghető és egy, a szalag által 40 mozgatott mérődobról hajtott vágódrót­kengyel, hanem csak a vágódrót vezetéke tolható el a szalag hosszirányában, azáltal, hogy azt a vágás alatt egy vele mereven összekötött ellennyomó sínnek a szalaghoz való szorítása folytán, az utóbbi magával 45 viszi. A vágódrót-vezeték csak igen köny­nyű és igen könnyen mozgatható tartót igényel és a szalag homlokoldalán teljesen szabadon és minden nyomástól mentes ma­rad, úgy hogy mindennemű felgyüremlés 50 ki van zárva. A találmány tehát az ismert önműködő téglalevágó készülékek vala­mennyi előnyeit egyesíti azok hátrányai nélkül és azonkívül egyszerű és könnyű építési módjával és kis építési hosszával 55 valamennyi ismert önműködő téglalevágó készüléktől előnyösen különbözik. A mellékelt rajzon ezen, a találmány tárgyát képező, téglaszalagsajtókhoz való önműködő levágó készüléknek két fogana- 60 tosítási példája van bemutatva, és pedig: az 1. ábra az első foganatosítási példa ol­dalnézete, a 2. ábra elülnézete, a <35 3. ábra felülnézete, a 4. ábra részleges oldalnézete az 1. ábrá­val ellenkező oldaláról nézve, végül az 5. és 6. ábra részleteinek vázlatos képe, míg a ^ 70 7—9. ábrák a másik foganatosítási pél­dát ábrázolják oldal- és felülnézetben és egy részletében. A találmány tárgyát képező önműködő levágókészülék a téglaszalagsajtó (2) száj- 75 darabja előtt a szokásos módon van fel­állítva. A (2) szájdarabból kilépő agyag­szalag, ismert módon egy szabadon forog­ható (3) mérődobra kerül, melyet előre­tolódásának megfelelően, forgásba hoz. A 80

Next

/
Thumbnails
Contents