88266. lajstromszámú szabadalom • Készülék csövek folytonos elektromos hegesztésére

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88266. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Készülék csövek folytonos elektromos hegesztésére. Harmatta János gyáros Szepes várai ja. A bejelentés napja 1923. évi január hó 24-ike. Jelen találmány egy csővé összehajlí­tott lemez hasítékszéleinek elektromos összehegesztésére szolgáló készülékre vo­natkozik, amidőn az elektromos áram a 5 hasítékszélek mentén vezettetik. Már ismeretes íémsávokat hosszszélei­ken elektromosan összehegeszteni, ami­dőn az áram a hegesztési varrattal pár­huzamosan vezettetik. Ezen ismert eljá-10 rásnál az áraim a pólusgörgőktől a mun­kadarabokra aikkiént vitetik át, hogy az áram a munkadarabokat egész kereszt­metszetükben fölhevíti, ami fómsávok összehegesztéséinél a célnak megfelel. 15 Csöveknek egy összehajlított lemezsávok­ból való előállításánál azonban szükséges kellék, hogy a lemez égési szélességéihez lehetőleg hideg maradjon és csakis az összehegesztendő lemezszélek lehetőleg 20 keskeny sávon kapják a hegesztő hőmér­sékletet, hogy ezen szélek a szükségelt erővel legyenek összenyomhatok és a cső tovamozgatható legyen anélkül, hogy a eső többi részei deí'orm áltassanak. 25 A csőthegesztésnél tehát az ismert eljá­rás, melyinéi a csőkeresztmetszet nagy része izzóvá válik, nem alkalmazható. A jelen találmány szerinti hegesztő el­járás a fentjelzett feltételnek teljesen 80 megfelel és pedig azáltal, hoigy a he­gesztőáramot az egyik pólusgörgőtől a másikhoz akként vezetjük, hogy legrö­videbb útja a cső hasítókszélei mentén fekszik, tehát főleg ezeket hevíti. Ezt a 85 célt a találmány értelmében azáltal ér­jük el, hogy az áramkör egyik pólusát két, az előállítandó csőnek megfelelően kalibrált, a cső mindkét oldalán elrende­zett nyomógörgővel képezzük, melyek a 40 cső hasítékszéleit egymáshoz szorítják. míg a második pólust oly görgő képezi, mely az összehegesztendő hasítékszélek fölött van elrendezve és ezen széleket csak az áramátvezetéshez szükséges cse­kély szélességben érinti, úgy hogy az 45 áram közvetlenül a hasítékszéleken vite­tik át, ahonnan útját a nyomógörgőkhöz akként kell vennie, hogy a hasítékszélek legerősebben hevíttetnek föl. A jelen készülék különlegessége az 50 elektródák egymáshoz viszonyított oly elrendezésében áll, hogy a hegesztőmele­get előállító áram nem harántirányban halad az összehegesztendő hasítékon ke­resztül, hanem a hasíték mentén vezet- 55 tetik. A találmány szerinti készüléket a csatolt rajzok kapcsán részletesebben fo­gom megmagyarázni. A rajzon az l.r 2. és 3. ábra a találmány szerint szer- 30 kosz tett csőhegesztőgép egy kiviteli alak­jának oldalnézete, fölülnézete, illetve ke­resztmetszete a 2. ábra III—III vonala szerint. , Az 1—3. ábrák szerinti esőhegesztőgép- 65 Bél négy i(l, 2, 3, 4) elektródagörgő van alkalmazva, melyek a csőkeresztmetszet kerületét legynagyobb részében körül­fogják és a csőre erős nyomás kifejtésére alkalmasak, úgy hogy a cső (5) hasítéka 70 megfelelően összeszoríttatik; mind a négy (1—4) görgő az áramkör egyik pólu­sával van összekötve, mely áramkör má­sik pólusa egy az i(5) hasíték fölött elren­dezett (6) kontaktusigörgővel van össze- 75 kötve. A cső az 1. és 2. ábrákon látható nyíl irányában, tehát a (6) görgőtől az (1—4) görgők felé folytonosan mozgatta­tik, mimellett az áramátfolyás a (6) görgő (7) érintkezési helyétől a (3) és (4) görgők 80

Next

/
Thumbnails
Contents