88261. lajstromszámú szabadalom • Önműködően záró cipőkapocs

Megjelent 193Q. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 88261. SZÁM. — I/B. OSZTÁLY. Önműködően záró cipőkapocs. Bretli Béla tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1921. évi november hó 30-ika. Jelen találmány tárgya fémből készült kapcsok, melyek a fűzés helyett a cipő bőrszéleire lesznek felerősítve és elren­dezésükkel és alakjukkal némileg pár-5 huzamos fűzéshez hasonlítanak. Ezen kapcsok, melyek egy külső és egy belső részből állanak, úgy vannak szerkesztve, hogy a kapcsok kinyitása céljából a külső rész fejét kissé el kell forgatni; 10 bármilyen más természetű erőhatással szemben azonban érzéketlenek, tehát sem ütésre, sem nyomásra szét nem nyílnak. A jelen találmány előnyei: nincs többé 15 fűzőzsinór szakadás, rendetlen fűzés, ne­héz kibontás a cipő levetése céljából, nincsenek csúnyán lelógó cipőzsinórvé­gek. Emellett a cipő fűzős jellege meg­marad, sőt a kapcsok a cipőnek némi 20 magyaros stilust kölcsönöznek. Mint­hogy a kapcsok a bőr külső felületén vannak felerősítve, a lábra nyomást nem gyakorolhatnak és nem okoznak lábfeltö­rést. A kapcsok belső része rugalmasan 25 van kiképezve olyképpen, hogy a tulaj­donképeni kapocs önmagával párhuza­mosan némi mozgást végezhet és járás­közben így a cipő fűzött részének térfo­gata a láb izomjátékához igazodhat. 30 A mellékelt rajzon a találmánynak egy példaképem kiviteli alakja van se­matikusan feltüntetve. Az 1. ábra a külső és belső részből álló kapocspár oldalnézete a kapcsok alapsík-35 jára merőleges metszetben, a 2. ábra a külső kapocsrész alapvetü­lete, a 3. ábra a belső kapocsrész alapvetü­lete, a 4. ábra oldalnézetben szemlélteti az 40 összecsatolt kapocspárt. Egy kapocspár áll az (A) külső kapocsrészből és a (B) belső kapocs­részből. A külső kapocsrész feje for­gatható. A fej alatt egy (C) tok van 45 kiképezve. A külső kapocsrész tokjá­nak fedőlemezkéjében (D, E) kivágások vannak kiképezve. A külső kapocsrész feje a tokkal egy (F) tengely segítsé­gével van forgathatóan összekötve. A 50 külső kapoosrészben a fejhez egy (G) csapocska van mereven megerősítve, mely a tok (D) kivágásán keresztül­hatol. Ezzel átellenben egy fejes (H) rögzítőcsapoeska van a fejben szilárdan 55 beépítve, mely a tok (E) kivágásában nyugszik. Ennek az a célja, hogy az anyakapocsfej mozgását határolja. A tokban még egy (I) csapocska és egy (K) tekercsrúgó látható, melynek egyik vége 60 ezen legutóbbi csapocskához támaszko­dik, sodort része az (F) tengelyen nyug­szik, másik vége a (G) csapocskához tá­maszkodik s állandó nyomással a (G) csapocskát a 2. ábrán látható helyzetben 65 igyekszik tartani. A belső kapocsrészben egy (L) csa­pocska van szilárdan beszerelve, mely egy (M) kapocsnyelv hosszkivágásán ke­resztül hatol. Ezen (N) hosszkivágásban 70 egy <0) nyomórúgó van beágyazva, mely az (1) nyíl irányában állandóan nyomást gyakorol a kapocsnyelvre. Az egyik ka­pocs tokján egy (P) áthidalás látható. A kapcsok legcélszerűbben (a rajzon 75 fel nem tüntetett) karmok segítségév el, vagy más alkalmas módon a 4. ábTa sze­rint úgy vannak a bőrre szerelve, hogy felülnézetben első pillantásra sujtásos

Next

/
Thumbnails
Contents