88253. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromoslámpák és más tárgyak evakuálására

Megjelent 1930. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88253. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Berendezés elektromos lámpák és más tárgyak evakuálására. N. V. Philips* Gloeiiampenfabrieken Eiiidhoveii. A bejelentés napja 1923. évi október hó 12-ike. Hollandiai elsőbbsége 1922. évi október hó 27-ike. A találmány tárgya oly berendezés elektromos lámpák körtéinek és már tár­gyaknak evakuálására, melynél a tárgyak az evakuálás közben továibbíttatnaík. 5 Már javasoltak oly berendezéseket és gépeket, melyeknél az evakuálandó tár­gyak számára egy vagy több tartó van óly asztalon elrendezve, mely központos állvány körül foroghat. 10 Ezeknél a nagyfokú vákuumot létesítő szivattyúkat a tartókkal együtt forgatták és ezen tartók önműködően előbb eigy kö­zös előváikuumhoz, azután pedig az együtt­forgó, nagyfokú vákuumot létesítő szi-15 vattyúkihoz csatlakoznak, melyek a közös előváikuummal seriesbe dolgozhatnak. A tartóknak és a nagyfokú vákuumot létesítő szivattyúknak a közös elővá­kuummal való összeköttetését ezen is-20 mert berendezéseknél szelepeik eszközlik ós az evakuálandó tárgyaknak önműködő összeköttetésbehozatala előbb az elővá­kuusmmal, azután pedig a nagyfokú vá­kuumot létesítő szivattyúkkal a gép bo-25 nyolult szerfkezetét olkozza. A találmány szerinti berendezés szintén el van látva egy vaigy több mozgatható tartóival az evakuálandó tárgyak számára és eigy vagy több, a tartókkal mozgó, 80 nagyfokú vákuumot Létesítő szivattyúval, emellett azonban az összeköttetések egy­részt a nagyfokú vákuumot létsítő minden egye® szivattyú és minden egyes tartó és másrészt minden egyes nagyfokú vákuiu-85 mot létesítő szivattyú ós a közös elővá­kuuni között oly módon vannak elren­dezve, hogy az evakiuálandó tárgyak köz­vetlenül kapcsolhatók az előváfcuummal seriesben dolgozó, nagyfokú vákuumot 40 létesítő szivattyúkhoz. A találmány szerinti berendezésnél a tartók központos üreges állvány körül for­gatható gyűrűn vagy asztalon rögzíthe­tők, mely gyűrű vagy asztal a nagyfokú vákuumot létesítő szivattyúkat is hordja 45 és oly központos, üreges állvány körül fo­roghat, melynek belső tere elővákuumot létesítő szivattyú segítségével állandóan evakuáltatik és az asztallal vagy gyűrű­vel forigatíható fej segítségével állandóan 50 a nagyfokú vákuumot létesítő szivattyúk­kal összeköttetésiben marad. A forgatható fej célszerűen áll lapos és üreges fémtestből, melyinek kerületén a nagyfokú vákuumot létesítő szivattyúik- 55 kai való összeköttetések vannak elren­dezve és melynek térfogata, oly nagy, hogy a vákuum számára kiegyemlítőtar­tány gyanánt szolgálhat. A fej a találmány értelmében kúpalakú 60 csiszolt felület segítségével a központos állványon forgathatóan rendezhető el. Higanygőasiugárszivattyú alkalmazása esetéin a berendezést célszerűen a tartók­kal tovamozig atható víztartánnyal látjuk 65 el, mely tartány minden egyes szivattyú­hoz vagy pedig seriesibe kapcsolt több szi­vattyúhoz csatlakozó vezetékkel van el­látva. A víztartányt célszerűen a forgat haló 70 fejen és azzal együtt forgathatóan rendez­zük el. A csatolt rajzon a találmány szerinti berendezés foiganatosítási példája lát­ható. Az 75 1. ábra részben a berendezés központi tengelyén át vett függőleges metszet és részben e berendezés oldalnézete. A 2. ábra a berendezés nézete, résziben pe­dig felülnézete. 80

Next

/
Thumbnails
Contents