88236. lajstromszámú szabadalom • Iron előretolható béllel

Megjelent 1930. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88236. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Irón előretolható béllel. Hudson György R. technikus London. A bejelentés napja 1923. évi február hó 24-ike. Angolországi elsőbbsége 1922. évi március hó 13-ika. A találmány előretolható irónbelet tar­talmazó zsebirónokra vonatkozik, ame­lyeknél az előretoló szerkezet és a bél, külső tokban, előre- és hátramozgatandó 5 avégből, hogy az irónbelet kitoljuk, illetve visszahúzzuk. A találmány tárgyának egyik lényeges, jellemző sajátsága abban van, hogy az előretoló szerkezetnek ós az irónbélnek a használati helyzetben való 10 rögzítése, valamint azoknak a visszahúzás céljából leeendő kikapcsolása az előretoló szerkezetnek és az irónbélnek előremozgá-6át eszközlő szerkezetektől függetlenül történik. A belül lévő előretoló szerkezet 15 az irónbéllel együtt, pl. zárókupak segélyé­vel lökhető előre, ahol is azokat, az előre­lökött helyzetben, csappanó szerkezet segé­lyével rögzítjük, illetve kapcsoljuk ki, mely a zsebszorítónak alkatrészét képezi. 20 Ez a zsebszorító idézi elő a csappanószer­kezet működését vagy pedig ugyané célra gombot vagy más, a külső tokból oldalt ki­nyúló szerkezetet is alkalmazhatunk. A mellékelt rajzokon a találmány tár-25 gyának néhány példaképeni foganatosí­tási alakja van feltüntetve. Az 1. és 2. ábrák az egyik foganatosítási alakot hosszmetszetekben a visszahúzott, illetve előretolt helyzetben mutatják. A 30 3. és 4. ábrák hasonló, részleges hossz­metszetei oly foganatosítási alaknak, mely módosított csappanó, ill. kikapcsoló szer­kezettel van ellátva. Az 5. ábra egy további foganatosítási ala-85 kot mutat, ugyancsak részleges hosszmet­szetben. 1. és 2. ábrákon (a)-val a külső tok van jelölve, amelyben a bél előretoló szerkeze­tét magábanfoglaló (b) cső foglal helyet. 40 A (b) cső az (a) tokban a kúpos (c) hüvely palástjából kinyúló, oldalas (cl) bütykök segélyével van oldhatóan megerősítve, mely (c) hüvely felső végén avégből van felhasítva, hogy azt rugalmassá tegyük úgy, hogy a (cl) bütykök egyike az (a) tok körül futó (d) hornyával kapcsolásba jut­hat. A (b) csövön a kúpos (e) ütköző van kiképezve, mely a rúgózó (f) orr-résszel működik együtt, mely utóbbi az 1. és 2. ábrák szerinti foganatosítási alaknál a (g) 50 védő- vagy zsebszorítónak alkatrészét ké­pezi. A (b) csőbe zárt előretolószerkezet a (h) béltartót tartalmazza, mely az (i) toldattal vagy kulccsal van ellátva, mely viszont a 55 felhasított (j) csőben vagy hüvelyben csúsztatható; az utóbbi a (k) kupakon van megerősítve, mely a külső (a) tok végré­szén lefelé és felfelé csúsztatható. A (j) hü­velyt, az előretoló szerkezet mellső végét yo túlérő részén, az (1) cső zárja körül, ame­lyet a (b) cső hord és mely pótbeleket fel­vevő tartályt alkot. E tartályt alsó végén a levehető (m) dugasz vagy kupak zárja el, amelyen a (j) hüvely átjár. 65, A (b) cső és a (j) hüvely között a csavar­alakú (n) drót foglal helyet, melynek me­netei az (i) kulcsot közrefogják és mely­nek (nl) végei vissza vannak hajlítva avégből, hogy a kulcs számára ütközőket 70. alkossanak. Az (a) tok mellső vége az (o) belső pe­remmel van ellátva, ahol is az utóbbi és az (m) kupak között a (p) csavarrúgó van el­helyezve, mely a belső szerkezetet az irón- 75. béllel együtt visszalöki, mihelyt az (e) üt­közőt kikapcsoljuk. Az 1. ábrán feltüntetett helyzetben az irónbél az (a) tok belsejében foglal helyet, mimellett a (k) kupak és az (a) tok között 80-

Next

/
Thumbnails
Contents