88227. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép

Megjelent 193Q. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88221. SZÁM. — Yd/2. OSZTÁLY. Égési erőgép. Gazda Antal mérnök Wien. A bejelentés napja 1924. évi április hó 8-ika. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi április hó 19-ike. A találmány tárgya azon égési erőgé­pek osztályába tartozik, amelyeknél a du­gattyúrudak a hengeren kívül vannak el­rendezve és a hengerfalnak a dugattyú 5 által állandóan lefedett hasítékain át­nyúló dugattyúcsapokra vannak erősítve. A találmány tárgya abban áll, hogy az égési tér önmagában ismert módon a for­gattyúoldalon van elrendezve. 10 Ezen egyesítés által azt az előnyt biz­tosítjuk, hogy a dugattyúrudak csak hú­zásra vétetnek igénybe, amely húzóerő két részre oszlik meg és így végeredmény­ben a dugattyúrudak igen könnyű kivi-15 telben, p. o. sajtolt pléhlemezekből készít­hetők. Ennek következtében a gép és a forgó, általában mozgó tömegek kisebbek, tehát a fordulatszám és a gép teljesítmé­nye megnövelhetők. 20 A rajz két ábrája a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakját mu­tatja és pedig a két holtponti helyzetben, sematikusan, két egymásra merőleges metszetben. 25 Ha a (K) dugattyú (1. és 2. ábrák) a forgattyú felé eső holtpont irányában mozog, úgy a (a) nyíláson át a (Z) henger (F) szivattyú terébe keveréket szí, míg az (E) égési térben levő keveréket kompri-30 málja. Az (E) kamrában bekövetkezett explósio a (K) dugattyút ellenkező irány­ban hajtja, miközben az az (F) kamrába szívott keveréket komprimálja, amely végül az (1) csatornán át az (E) égési térbe áramlik, az ott levő égési gázokat 85 az (u) nyíláson át kitolja és az égési teret kitölti. A (K) dugattyút az (m) forgattyúten­gellyel két kívülfekvő (P) dugattyúrúd köti össze, amelyek az (o) dugattyúcsapra 40 vannak felfüggesztve. E dugattyúcsap a henger falában kiképzett és a dugattyú által állandóan letakart nyílásokon át nyúlik. Ez az önmagában ismert elren­dezés a találmány értelmében az égési 45 térnek önmagában szintén ismert módon a forgattyúoldalon való elrendezésével van kombinálva, miáltal a már említett előnyök keletkeznek. Szabadalmi igény: 50 Égési erőgép kívül elrendezett, a henger­falnak a dugattyú által állandóan el­takart hasítékain átnyúló dugattyú­csapokra erősített dugattyúrudakkal, azáltal jellemezve, hogy az égési tér a 55 forgattyúoldalon van elrendezve, úgy­hogy a dugattyúrudak csak húzásra vannak igénybe véve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents