88213. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító égési erőgépek részére

Megjelent 1930 . évi november hó 3-án . vi MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88213. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Elgázosító égési erőgépek részére. Pallas Zenith G. m. b. H. Charlottenburg-. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi január hó 22-ike. Égési erőgépeknek oly elgázosítóinál, amelyeknél a tüzelőanyag szállítása tü­zelőanyagfúvóka útján egy légfúvókán belül történik, a mótornak nagyobb ter-5 helésénél és nagyobb fordulatszámánál a szállított tüzelőlainyag mennyisége gyor­sabban növekszik, mint a levegőé. Ennek a z ci következménye, hogy a keverék az elgázosítóban fellépő nagy légsebességek­[0 nél tüzelőanyagban túlságosan gazdaggá, kis légsebességeknél pedig tüzelőanyag­ban túlságosan szegénnyé válik. A találmányt égési erőgépekhez való olyan befecskendező elgázosító képezi, [5 melynél a tüzelőanyag szállítása a gép terhelésében és fordulatszámában beálló ingadozásoktól függetlenül úgy történik, hogy a tüzelőanyagnak és a levegőnek viszonya tetszés szerint vagy állandó ér­»0 téken tartható, vagy egy előre meghatá­rozott mértékben lassanként változik és pedig vagy az egész szállítási körzetben, vagy annlak egy részében. Ezt a feladatot azáltal oldjuk meg; 15 hogy az elgázosítóban a, tüzelőanyag szál­lítására két csatornát képezünk ki, melyek egyikének torkolata oly helyen fekszik, ahol a levegő sebessége megközelítőleg ál­landó, míg a másik csatorna torkolata 0 oly helyen van, ahol a levegő sebessége és a vákuum a mótor terhelésével és for­duHatszámával növekszik. Azt a helyet, amelyen a levegő sebessége megközelítő­leg állandó, magában véve ismert módon 5 úgynevezett levegőúszó, vagyis egy ál­landóan terhelt, önműködően nyíló sza­bályozószerv útján hozhatjuk létre, mely a mindenkor szükséges keresztmetszetet önműködően állítja be. A két tüzelő-0 anyagszállítás a fordulatszám változásá­nál ellentétes tendenciát mutat, a kettő hatása tehát egymást úgy egyenlíti lu, hogy a tüzelőanyag és a levegő viszonyá­nak kívánt állandóságát elérjük. A talál­mányt képező szerkezet másrészt azonbkn 45, lehetővé teszi azt, hogy a két fúvóka által szállított mennyiség megfelelő beállítása által a szabályozási körzet egy részében az említett viszony fokozatos növekedé­sét vagy csökkenését érjük el. 50-A mellékelt rajz 1. ábráján látható diagrammban ab­sciss'aként a fordulatszámot, ordinátaként pedig a levegőnek és tüzelőanyagnak lökettérfogiatonkénti súlyát vittük fel. A? 55 (L) görbe a levegőnek lökettérfogaton­kénti súlyát a mótornak teljes terhelésé­nél ábrázolja; ez a görbe az abscissával .megközelítőleg párhuzamos. A (B) görbe a hozzátartozó tüzelőanyagmennyiségei 60 jelzi, mely akkor, ha a keverék fűtőértéke állandóan tartandó, az abscissával szin­tén megközelítőleg párhuzamos. Ha a tüzelőanyagot olyan fúvóka segélyével szállítjuk, mely közel állandó nagyságú 65 levegőtérfogatban foglal helyet, a szállí­tott tüzelőanyagmennyiség nagyobb mér­tékben növekszik, mint a beszívott levegő­mennyiség. Ilyen fúvókánál tehát a szál­lított tüzelőianyagmennyiséget feltüntető 70 görbe a berajzolt (B2) görbe irányéban emelkedik. Ha a tüzelőanyag szállítása fúvóka útján oly helyen történik, ahol a levegő sebessége megközelítőleg állandó, akkor a fordulatszám növekedténél a lö 75 kettérfogatonként szállított tüzelőanyag­mennyiség csökkenni fog. A görbe lefo­lyása megközelítőleg a berajzolt (Bl) .görbének felel meg. . A találmányt oly szerkezet képezi, 80

Next

/
Thumbnails
Contents