88206. lajstromszámú szabadalom • Nyomóléghajtás által működtetett réselőgép

Megjelent 1930 . évi november hó 3-án . vi MAGYAR KlR'ÁLYr.^^^^ SfrAftAJULMl .RIRftsAfl SZABADALMI LEÍRÁS 88206. SZÁM. — Xll/a. OSZTÁLY. Nyomóléghajtás által működtetett réselőgép. W. Knapp Maschinenfabrik Eickel (Westfalen). A bejelentés napja 1922. évi május hó 10-ike. A bányatelep gépi feltárására szolgáló réselőgépeket már kezdettől fogva lapos szerkezeti alkatrészek alkalmazásával le­hetőleg alacsonyra építették. Azonban a 5 nagyjából még rendes, teljesítőképes gé­pek számára csakhamar elérték azon alsó határt, melyet a réselőrúd, a közbenső hajtókerekek és a hajtótengely egymás­fölé való ágyazása, valamint a hajtóten-10 gely hajtószerkezetének viszonylagos helyzete szabott meg. Elsősorban a nyomó­levegő segítségével meghajtott gépekre érvényes ez, miután ezen gépeknél a tel­jesítménnyel bizonyos arányban álló hen-15 gerátmérő, valamint a forgattyúkör és ennek a hajtótengelyhez viszonyított hely­zete szabta meg a gép teljes magasságát. Végül a szerkezeti magasság kismértékű csökkentése már csak a falvastagságok 20 csökkentése által vált lehetségessé, még pedig a felhasznált szerkezeti anyagok jobb minősége révén. A rendelkezésre álló rendkívül szűk térben különös nehézséggel járt a nyomó-25 léghajtás vezériőtolattyúi számára kifo­gástalan vezérlőszerkezet létesítése. Az e célra alkalmazott excenterhajtás hát­ránya ugyanis, hogy az excentertolórúd véges hossza folytán egyoldalúan eltor-30 zult tolattyúdiagrammok adódnak, ami­által a gép nyugodt járása szenved. Ezen hátrány csökkentése céljából a tolórúd­nak az excentersugárhoz való viszonyát lehetőleg nagyra, a gyakorlatban 1:40 35 arányban szabták meg, ez az arány azon­ban tekintettel a réselőgépeknél adott tér­viszonyokra rendkívül kedvezőtlen. Az említett hátrányokat és nehézségeket a találmány értelmében azáltal küszöböl-40 jük ki, hogy a vezérlőtolattyúk számára csúszó forgattyús hajtást (Kurbelschleife) alkalmazunk, melynek ideális tolórúd­hossza végtelen nagy, minek folytán a vezérlődiagrammok mindkét irányban teljesen szimmetrikusak. Ennek követ- 45 keztében a gép nemcsak teljesen nyugod­tan jár, hanem minden helyzetben, ter­helés alatt is, tehát akkor is megindul, ha a réselőrúd a szénben foglal helyet. A csatolt rajzon a találmány szerint ki- 50 képezett, nyomóléggel dolgozó réselőgép látható. Az 1. ábra a gép hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala, a 3. ábra pedig a G—H vonala mentén 55 vett keresztmetszet; a 4. ábra az excenterhajtás távlati képe. A lehetőleg alacsonyan elhelyezett (1) réselőrúdból kiindulva építjük ezen rúd fölé a (2) közbenső hajtóművet, mely a 60 réselőrúd (3) kúpkerekével kapcsolódik. A másik oldalon a közbenső hajtómű az (5) forgattyútengely (4) kúpkerekébe kap­csolódik. A tokban többszörösen ágyazott (5) forgattyútengely a (2) forgattyú út- 65 ján együttműködik a (9) nyomóléghenger (6) dugattyújával, a (10) excentertárcsák és a (11) excenter útján pedig a (12) du­gattyútárcsákkal. Az oldalt való kibillen­tés, a felemelés stb. számára való többi 70 hajtóműlevezetéseket csak jeleztük. Az (1) réselőrúd külső (13) ágyazásán a hajtómű (14) tokjával való összekötési és megtámasztási helyen a felső rész rövid darabon teljesen, egészen a csapágyszelen- 75 céig le van metszve (2. ábra). Ennek kö­vetkeztében a hajtómű (14) tokjának (15) toldata és ezáltal maga a tok is megfele­lően alacsonyabban helyezhető el. (17) az (5) forgattyútengely ágyazása, (18) a (19) 80

Next

/
Thumbnails
Contents