88162. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet hegedük hangjának javítására

Megjelent 1930. évi november hó 1 5-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 88162. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Szerkezet hegedűk hangjának javítására. Moussong Pál tanár és Moussong- Andor banktisztviselő Budapest. A. bejelentés napja 1923 évi julius hó 17-ike. A találmány szerinti szerkezeit lehetővé teszi, hogy igen rosszhangú és silány he­gedűk hangját csekély szerkezeti átalakí­tással, kiváló hegedűk hangjával egyen-5 értékűvé tegyük és még a legjobb mester­hegedűk hangját is megjavítsuk anélkül, lvogy ezen szerkezeti átalakítás a hegedű megszokott külső megjelenését megváltoz­tatná, vagy pedig a mesterhegedűk quali-0 tásait egyébkén,! veszélyeztetné. A szerke­zeit alkalmazása, továbbá a hegedűk gyártását számbaveheitően nem drágítja meg úgy, hogy számottevő költségtöbblet nélkül tömegesen gyárthatók kiváló hangú 6 hegedűk. A találmány lényege abban áll, hogy a hegedű fedele és a húrtartó közötti rést hangerősítő- vagy rezonáló tér gyanánt képezzük ki úgy, hogy ezen eddig telje-0 sen hatástalan tér a hang képzéséihez hozzájárul, a gyengehangú hegedűk hang­ját megerősíti, öblössé teszi és a hegedűk hangjának nazális színezetét megszünteti. A szerkezet gyakorlati megvalósításá-5 ban több elemből áll, melyek egyenként járulnak hozzá a fedél és & húrtartó közötti rélsnek a hangerősítésére való be­vonásához, azonban együttesen alkal­mazva, hatásuk összegeződik ós a legna-0 gyobb hatást biztosítja. Az egyik eszköz abban áll, hogy a he­gedű fedelének a húrtartó alatt, célsze­rűen ennek szabad végéhez lehetőleg kö­zel fekvő részén hangnyílást alkaltmazunk, [i mely előnyösen háromszög- vagy szív­alakú. A hatás fokozására ezen hangnyí­lásban a fedél középtengelyébe eső nyelvet alkalmazunk, mely egyik, még pedig cél­szerűen a húrtartó szabad végéhez köze­lebb eső végén a hang nyílás szélével 40 függ össze. A másik eszköz abban áll, hogy a húr­tartó két hosszoldalán a hegedű fedelé­hez támaszkodó vékony elzáró falat alkal­mazunk, mely célszerűen a húritiairtó sza- 45 bad részének egész hosszára ter jed. Végül fokozza a hatást a húr tartó sza­bad végén alkalmazott, a hegedű fedelé­hez támaszkodó vékony láb, mely lehető­leg nagy nyílással van ellátva, atmelyen 50 át a hiirtartó alatti légtér a külső levegő­vel közlekedik. A mellékelt rajzban 1. ábra egy hegedű húrtartójániak sza­bad résziének és az ezzel kapcsolatos he- 55 gedűrószeknek hosszmetszet© a találmány szerinti sz erkezett cl. 2. ábra az 1. ábra 2—2 voniala szerinti metszet a nyilak irányában nézve. 3. ábra. az 1. ábra 3—3 vonala szerint' 60 metszet a nyilak irányában nézve. A találmány szerint a hegedű (1) fedele ós a (2) húrtartó szabad része közötti (3) légtér hangerősítő- vagy rezonáló térré van kiképezve. Ezen célból a hegedű (1) 65 fedelén a (2) húrtartó alatt, még pedig célszerűen a húrtartó szabad végéhez le­hetőleg közel fekvő (4) hangnyílással van alkalmazva, melyen keresztül a he­gedű testének belső ürege a (3) légtérrel 70 közlekedik úgy, hogy az (1) és (2) falak közötti levegő a vibrációban hatásosan résztvesz. A (4) hangnyílás célszerűen lényegileg egyenszárú háromszögalakú, melynek 75 alapja a (2) hiirtartó szabad végének széle J

Next

/
Thumbnails
Contents