88154. lajstromszámú szabadalom • Ékkötés főleg sínillesztések hevederei számára

Megjelent 1930. évi november hó 3-án. • MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88154. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Ékkötás, főleg sínillesztések hevederei számára. Kris Márkus mérnök Wien. ' A bejelentés napja 1923. évi március hó 3-ika. Ausztriai elsőbbsége 1922. évi-julius hó 26-ika. A sínille&ztésekliez való hevederek; megerősítésére használt síncsavarok azon hátránnyal bírnak, hogy az anyák gyor­san berozsdásodnak és az utánhúzással 5 szemben — ha az összeköttetés túl laza —•„ vagy a levétellel szemben — ha az össze­köttetést meg akarjuk oldani —, igen nagy, néha az anya és a síncsavar tönkre­menetele nélkül1 le ntem győzhető, ellen-10 állást fejtenek ki. A berozsdásodott anyáknak utánhúzása vagy megoldása tehát minden esetre hosszadalmas és drága munkába kerül, — vagy pedig ha minden erőlködés hiábavalónak bizonyul, 15 a síncsavart le kell ütni és újjal pótolni. A jelen találmány tárgyá't képező ékkö­téis a síncsavarok és anyák alkalmazásá­val összekötött hátrányokat kiküszöböli és az összeköttetés utánhúzását vagy an-2o nak megoldását még akkor is lehetővé teszi, midőn az egyes részek be vannak rozsdásodva, mimellet't, a legkedvezőtle­nebb esetben, a nem nagyon drága ék esetleg tönkremegy, a síncsavar azonban 25 minden körülmény között épségben ma­rad. A jelen találmány tárgyát képező ék­kötés egy példaképen vett foganatosítási alakja a csatolt rajz 80 1- ábráján oldalnézetben, a 2. ábráján keresztmetszetben és a 8. ábráján a síncsavar ékelendő végére való felülnézetben van feltüntetve. Az (a) sín és a (b) hevederek között az 85 ékkötést létesítő, az (a) sínen és a (b) he­vediereken keresztülhaladó (c) síncsavar az egyik végén a (d) lejjel, ,a másik vége előtt pedig a két (e) és (f) kereszthorony­nyal bír, melyek alapfelülete egymáshoz 40 képest kissé konvergáló. Ezen kereszt­hornyoknak a síncsavar végéhez köze­lebb fekvő (g) oldalfelülete ferde, azaz a síncs'avlar tengelyére nem merőleges (3. ábra). A síncsavar (e, f) kereszthornyai alapfelületének konvergenciája arrafelé 4,5 irányul, amely irányban ezen (e, f) ke­reszthornyok (g) oldalfelülete befelé lej­tős. A (c) sínesávlar rögzítésére és meg­húzására a villaalakú (h) ék szolgál, mely két befelé rúgózó szárral bír, me- 50 lyeket a (c) síncsavar (e, f) kereszthor­nyaiba, ezek konvergenciájának irányá­ban, beverünk, mimíellett a (h) ék (i) orra szolgál a beVerőszerszám támadási felü­lete gyanánt. Mikor az ék, bevert lielyze- 55 tében, a síncsavar kereszthornyaival kap­csolódik, az ékszáraknak az a tenden­ciája, hogy egymás felé rugózzanak, az ék szándékolatlan kitérését és az össze­köttetés megoldását megakadályozza. go Az összeköttetésnek szándékolatlan megoldás ellen való biztonságának növe­lése céljából ezenkívül még egy (k) alá­tétlemezt alkalmazhatunk, mely az (1) kereszthoronnyal bír; utóbbinak (m) és 65 (n) oldalfelülete a síncsavar (e, f) ke­reszthornyai alapfelületétől bizonyos tá­volságban, ezekkel párhuzamosan vagy kissé erősebben konvergálóan, halad. Az ékszárakat a (c) síncsavar (e>, f) hornyai 70 és a (k) alátétlemez (m, n) oldalfelületei között levő hézagba verjük be és emel­lett a (c) síncsavar (e, f) kereszthor­nyaiba erősen beszorítjuk, úgy hogy a létesített éksurlódás az összeköttetés 75 szándékolatlan megoldását teljes bizton sággail megakadályozza. A (h) éknek a (c) síncsavar (e, f) kereszthornyaiba való beverésekor a száraknak mellső felületei az (e, f) kereszthornyok (g) oldalfelületé- 80

Next

/
Thumbnails
Contents