88146. lajstromszámú szabadalom • Világító test sütőkemencék sütőtere számára

Megjelent 1930. évi novemb er hó 3-án . • HA GYÁR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88146. SZÁM. — X/j. OSZTÁLY. Világítótest sütó'kemencék sütőtere számára. Hofbauer József pékmester Wien. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 30-ika. Sütőkemencék sütőterét eddig rendsze­rint azáltal világították meg, hogy a száj­nyílás melletti térből kivett lámpát a sütőtérbe vezették be vagy pedig azáltal, 5 hogy kilendíthető, világítógázt vezető karra szerelt gázlámpát szükség esetén egy beépített tokba forgattak be. Ezen világítótestek hátránya, hogy munkaköz­ben akadályt képeznek, főleg pedig az, 10 hogy ezen gázlángzóknál az izzótestek munka közben véletlen hozzáütődések következtében gyakran tönkremennek, miáltal a világítási költségek jelentéke­nyen megnövekednek. A találmány tár-15 g'yát képező világítótestnél fél henger alakjával bíró tokban forgathatóan .'be­szerelt gázlángzó el nem távolíthatóan van elrendezve, ami által a gázlángzóhoz való ütközést munka közben lehetetlenné >0 tesszük. Az új világítótest segítségével a sütőkemence belső terét teljes szélességé­ben fényesen megvilágíthatjuk, ezen láng azonban egyúttal a sütőkemence előtti munkateret szintén megvilágít­>5 hatja, ha a gázlángzót visszafordítjuk, Az új berendezésnél az eddig alkalmazott reflektorok ós fényszórók alkalmazása fe­lesleges. A csatolt rajzon a találmány tárgyá-10 nak foganatosítási példája látható. Az 1. ábra a berendezés mellső nézete, a 2. ábra pedig hátsó nézete, a 3. ábra az 1. ábra A—A vonala mentén vett metszet, mely az alkatrészek azon 15 helyzetét mutatja, melyben a sütőke­mence belseje nincsen megvilágítva, a 4. ábra a 3. ábrának megfelelő metszet, azonban a gázlángzó azon helyzetében van feltüntetve, amelyben a sütőkemence [0 belsejét megvilágítja. Az 5. ábra oly sütőkemence homloknézete, melynél a találmány szerinti világító­test a sütőkemence ajtajától jobbra van elrendezve, hasonló elrendezés azonban lehetséges az ajtó baloldalán is. 45 A világítótest áll a fél henger alakját képező (a) tokból, melynek a kemence sütőterébe beépített félhengeralakú része a >(b) nyílással van ellátva. A felső végen elrendezett (c) forgáscsapon és az alsó 50 végen levő (d) gázvezetőcsövön az (f) csappantyú van elrendezve, mely a (g) kézikerék segítségével a 3. ábrán látható helyzetből a 4. ábrán feltüntetett hely­zetbe vagy bármely tetszőleges közbenső 55 helyzetbe forgatható el. Az (f) csappan­tyú ezen kilendítése által a (d) gázvezető­csövön levő (h) gázlángzó az (a) tokban elfordíttatik és ezen gázlángzó ekkor a (b) nyíláson át fényét a sütőtér belsejébe 60 vetíti, amiáltal a sütöterben munka köz­ben minden irányra kiterjedő fényes vi­lágítást létesítünk. Ha a sütőtér világítá­sát meg akarjuk szüntetni, a (g) kézike­reket az ellentétes irányban forgatjuk 65 mindaddig, amíg a gázlángzó a 3. ábrán feltüntetett kiindulási helyzetébe vissza nem tér. Hogy apró sütemények sütése alkalmával azoknak a (b) nyíláson át az (a) tok belsejébe való begördülését meg- 70 akadályozzuk, amiáltal a sütemények a gázlángzóhoz juthatnának, az (f) csap­pantyún az '(i) védőhuzalt rendezzük el, mely a süteményeknek a tokba való be­hatolását megakadályozza. 75 Hogy a sütőkemence befűtése közben a sütőtér megfigyelése céljából ne kelljen a sütőkemence ajtaját ismételten kinyitni, az (a) tok mellső falán a (k) ajtót ren­dezzük el, mely az (f) csappantyúnak a 3. 80

Next

/
Thumbnails
Contents