88140. lajstromszámú szabadalom • Elektronokat kisugárzó kathoda és eljárás annak előállítására

Megjelent 1930. évi november hó 3-án. • MAGYAR KIRÁLYI jSffiffiL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88140. SZÁM. — Yll/d. OSZTÁLY. Elektronokat kisugárzó kathoda és eljárás annak előállítására. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1915. évi december hó 14-ike. É.A. E. Á.-beli elsőbbsége 1914. évi december hó26-ika. A találmány tárgya elektronokat ki­sugárzó katódák, mint aminők audionok­ban vagy más hőionos készülékekben al­kalmaztatnak, valamint eljárás azok elő-5 állítására. A találmány célja az ilyen elektronokat kisugárzó katódák tartóssá­gának növelésében és állandó hatóképes­ség elérésében áll. A találmány egyik jellemző sajátsága 0 az, hogy platinát vagy más alkalmas vil­lamosvezetőt, amelyből a katóda hevítő eleme készül, a földalkali fémek csoport­jába tartozó fém szerves vegyületéből álló bevonattal látjuk el és ezután ezt a 5 bevonatot izzási hőfokig hevítjük. A ta­lálmány tárgyát tevő eljárásnál a villa­mosvezető burkolatát több, egymásután következő olyan rétegből állítjuk elő, amelyek az alkáli földfémek csoportjába 0 tartozó fémet tartalmaznak; előnyösen strontium hidroxid és gyantasavas bá­rium váltakozó rétegét vagy rétegeit al­kalmazzuk. Ez utóbbi az alkáli földfémek csoportjába tartozó fém azon vegyülete, 5 melyet fentebb, mint előnyös szerves ve­gyületet említettük. Az eljárás gyakorlati foganatosításánál végtermék gyanánt olyan elektródát kapunk, amelynek bur­kolata tömör és szorosan tapad, elektro-0 nokat kisugárzó katóda gyanánt alkal­mazva pedig tartóssága nagy és ható­képessége állandó. Előnyösen sodrott platinaszalagot vagy szálat, amelynek szélessége körülbelül 5 0.3 mm és vastagsága körülbelül 0.05 mm, szoktak hevítő elem gyanánt alkalmazni. A szálat alkalmas módon alaposan meg­tisztítjuk és pedig például aképpen, hogy aít néhány percig króm- vagy salétrom­savba mártjuk és azután először vízzel, 40 ezt követőleg pedig erős ammoniákoldat­tal mossuk. A szálat ezután villamos áramforrás két er .enkező sarka közé kap­csoljuk. Ennek célja abban áll, hogy meg­győződjünk arról, vájjon a szál teljesen 45 sértetlen. A szálon ugyanis villamos­áramot bocsátunk keresztül, amely azt izzásba hozza. Ha a szálat kifogástalan­nak találjuk, ami annak egyenletes izzá­sából tűnik ki, azt strontiumhidroxid és 50 gyantasavas bárium váltakozó rétegeivel burkoljuk. A strontiumhidroxid merev pászta alakjában készíthető el és ez esetben a szálra való felvitele előtt vízzel higít- 55 ható. A higított strontiumhidroxidot al­kalmas módon visszük fel a szálra, pél­dául aképpen, hogy a folyadékot tartal­mazó teknőt a szál hosszában mozgatjuk, miközben a szál a teknőben levő folya- 60 dékba merül. Az eljárás ezen szakasza alatt a szálat kissé felhevítjük, például azáltal, hogy azon 1.4 ampére erősségű áramot bocsátunk keresztül, úgy hogy a szál hőmérséklete kb. 100° C. lesz. A szál- 65 n ak ezen felhevítése a bevonási folyama­tot megkönnyíti és azt eredményezi, ho^y a szálon egyenletes burkolat képződik. Előnyösen több egymást követő bevonatot készítünk. Gyakorlatban kitűnt, hogy a 7Q követelményeknek legjobban megfelel, ha egymásután 4 réteget vagy bevonatot ál­lítunk elő. Mindenik bevonat után vagy ha előnyösnek mutatkozik, kevesebbszer, a szálat néhány másodpercig izzási hő- 75 mérsékletig hevítjük, miáltal a burkolat a szálon keményebb lesz. A szálat ezután gyantasavas báriummal

Next

/
Thumbnails
Contents