88139. lajstromszámú szabadalom • Eljárás léghijjas edények előállítására

Megjelent 1930. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRŐSÁ9 SZABADALMI LEÍRÁS 88139. SZÁM. — Vll/d. OSZTÁLY. Eljárás léghíjas edények előállítására. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1916. évi november hó 29-ike. Angolországi elsőbbsége 1915. évi november hó 18-ika. A találmány léghíjas edények előállí­tására szolgáló eljárásra vonatkozik és tárgya különösen olyan eljárás, amely nek segélyével a levegő és más gázok, va 5 lamint gőzök hőionos átvivők, mint pél­dául audionok és más hasonló készülékek üveggömbjéből vagy tartályából, ame lyeknél nagyfokú léghíjasság kívánatos, eltávolíthatók. 10 A találmány tárgyát tevő eljárás segé lyével az edény falai, valamint az abban elrendezett elektrodaelemek és más fém­felületek által elnyelt gázok teljesen ki­küszöbölhetek, valamint az edényben levő 15 más gázok is eltávolíthatók, úgy hogy az ily módon előállított készülékre a műkő dés állandósága és egyenletessége jelleg­zetes. Evégből a találmány szerint az eva-20 kuálandó edényt alkalmas légszivattyú­hoz kapcsoljuk és az evakuálási műveleí tartama alatt az edényt kívül hő hatá­sának tesszük ki. Ezenkívül az edényben elrendezett elektródák közül az egyiket 25 vagy többet villamos áram átvezetése út­ján hevítjük, mimellett az edényben elek­tronkisülést idézünk elő és ezt kellő mér­tékig fokozzuk; végül pedig a másik elek­tródát azáltal hevítjük, hogy közte és a 80 kisülési forrás között alkalmas potenciál különbséget tartunk fenn. A találmány tárgyát tevő eljárás tel­jesebb megértéséhez jutunk a mellékelt rajz figyelembe vétele útján, amely 85 audionszerkezetű hőionos készülékek kívánt nagyfokú evakuálására alkalmas berendezést tüntet fel. Természetesen magától értedődik, hogy az ismertett el­járás egyaránt alkalmazható bárminő más készülékek nagyfokú evakuálására, ÍQ amelyeknél elektronkisülés létesítésére alkalmas elektróda vagy elektródák van nak elrendezve. A mellékelt rajzon több hőionos (2) át­vivőelem van a (6) kemencében elren- 45 dezve. Mindenik (2) elem a szokásos szál­alakú (3) katodával, a rácsos szerkezetű (4) elektródával és az (5) anodával van felszerelve. A (6) kemence a (7) ellen­állás segélyével, amely az alkalmas (8) 50 áramforráshoz van kapcsolva, villamos úton fűthető. A (2) elemek (9) üvegtar­tálya csőalakú (10) nyúlvánnyal van el­látva, amelyek a (11) főcsőbe torkolnak. A (11) cső a (12) evakuáló készülékkel, 55 például Cade-féle molekuláris szivattyú­val áll összeköttetésben. A (12) szivattyú hajtására a (13) mótor szolgál. A (3, 4, 5) elektrodaelemek végszorítói a (6) kemence egyik falában kiképezett alkalmas (14) 60 nyílásokon át ki vannak vezetve, úgy hogy azok vizsgálás céljából könnyen hozzáférhetők és a kívánt elektromotoros erőforrással összekapcsolhatók. A (6) ke­mence homlokoldalán kellő számú (15) 65 ablak van elrendezve, úgy hogy az eva­kuált (2) edények külső megjelenése az eljárás tartama alatt megfigyelhető. A (3) szálak a (16) áramforrással és a vál­toztatható (17) ellenállással sorozatosan 70 vannak kapcsolva. A (9) edények eva­kuálását a következő módon foganatosít­juk: A (12) szivattyút elindítjuk és a hő­mérsékletet a (6) kemencében fokozatosan mindaddig növeljük, amíg az megközelítő- 75 leg 350 C°-t el nem ért. Ezen hevítés célja abban áll, hogy a (9) edény falai által el­nyelt gázok kiűzessenek. Miután a hő-

Next

/
Thumbnails
Contents