88102. lajstromszámú szabadalom • Takarék nyakkendő

Megjelent 1930. évi november lió 3-án. \ G Y A R KIRÁLYI Jtiflllil SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 88102. SZÁM. — I/i. OSZTÁLY. Takaréknyakkendő. Becker Ádám rendőrfőtanácsos Budapest. A bejelentés napja 1924. évi április hó 5-ike. A nyakkendő a mellékelt rajzban 1., 2., 3. alatt feltüntetett három különálló rész­ből áll és pedig: 1. A rendes nyakkendő szalagból (1. 5 ábra) egynemű anyagból szőve vagy kötve, úgy hogy mindkét oldala egy­forma. 2. Az át dugható keresztrészből (2. ábra) ugyanúgy szőve vagy kötve, mint az 1. 10 alatti, azon eltéréssel, hogy a belsejébe elhelyezett papír vagy más lemezke mér­sékelten merevíti. 3. Az egészet egybefoglaló karmantyú­ból (3. ábra) ugyanúgy szőve vagy kötve, 15 mint az 1. alatti és karmantyú alakra for­málva, varrás vagy szövés útján, úgy hogy kíviil-belül teljesen egyforma. E három rész egybeillesztése a 4. ábrán feltüntetett módon adja a kész nyakken-20 dőt, mely a puha duplagallérra helyez­hető és a gallért átszúró tű segélyével rögzíthető. Az 5. ábra alatt feltüntetett módon a keresztrész szalagszerben meghosszabbít-25 ható és a végén levő csat segítségével az egyszerű síma keménygallérra is felcsa­tolható. Szabadalmi igények: 1. Takaréknyakkendő, jellemezve azáltal, hogy három különálló részből áll éspe- 30 dig: a rendes szalagból, az átdugható keresztrészből és karmantyúból, me­lyekből a nyakkendő úgy állíttatilc össze, hogy a szalagrészt hosszirányban egyszer összehajtva a karmantyúin át- 35 húzzuk, az összehajtásnál így keletke­zett hurokba betoljuk a keresztrészt, azután a karmantyút a keresztrészig toljuk, úgy hogy az szorosan álljon a hurokban. 40 2. Az 1. alatti takaréknyakkendőnek egy kiviteli módja, jellemezve azáltal, hogy a karmantyú hátsó oldalára kapocs erősíthető, melynek segélyével a nyak­kendő a gombra akasztható és így ke- 45 mény kettős gallérnál is használható. 3. Az 1. alatti takaréknyakkendőnek egy kiviteli módja, jellemezve azáltal, hogy a keresztrészt szalagszerűen meghosz­­szabbítva és a gallér körül vezetve, a 50 nyakkendőnek egyszerű, síma álló, ke­­ménygallérhoz való viselését is lehe­tővé teszi a meghosszabbított kereszt­­rész végén alkalmazott csat segítsé­gével. 55 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents