88100. lajstromszámú szabadalom • Tartányzáró berendezés

Megjelent 1930. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88100. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Tartányzáró berendezés. Compagnie (les Boiichages Hermetiques Simplex Paris. A bejelentés napja 1924. évi május hó 22-ike. Franciaországi elsőbbsége 1923. évi junius hó 9-ike. Jelen találmány tárgya záróberendezc:< kúpos nyakú tartányok számára, mely ala­csony előállítási költségeivel és könnyű felszerelhetőségével tűnik ki. 5 A találmány szerinti záróberenjezés fő­része egy fémből készült zárt vagy nyi­tott tetejű fedél, melynek kávája egy be­felé domborodó, körülfutó dudorodással, valamint egy vagy több nyitószerkezettel jO van ellátva, melyek lelietőve icszik a fe­dél kávájának fel szakítását, vagy felnyi­tását. midőn a fedelet le akarjuk emelni a tartányról. A fedél átmérője egyenlő, vagy esetleg 15 kissé nagyobb, mint a tartány felső szélé­nek külső átmérője, azonban a J'edél át­mérője ott, ahol a dudorodás van, kisebb mint a tartány felső szélének átmérője. Midőn tehát a fedelet a kúpos tartány 20 szélére helyezzük, az a dudorodásnál fogva, mely a tartány felső szélén íelfek­szik, fennakad. Ha már most a fedélre fe-1 >ilről lefelé irányuló nyomást gyakoro­lunk, a befelé domborodó, körülfutó dudo-25 rodás, mely bizonyos mértékben rugalmas, pillanatnyilag utánenged és átugrik a tar­tány felső szélén, mire azután szorosan ráilleszkedik a tartány kúpos, kisebb át­mérőjű részére, ahol zárógyűrűt képez ós 30 megakadályozza a fedél felemelkedését és leesését. A fedélnek a tartányról való levétele céljából tehát a fedél kerületét egy vagy több helyen be kell szakítani, mely célból 35 tetszésszerinti ismert nyitószerkezetet ren­dezünk el rajta. A csatolt rajzon a találmány tárgyá­nak különböző példaképem kiviteli alak­jai vannak feltüntetve, egy kúpos, mus­tár vagy befőtt eltevésére való pohárra 40 alkalmazva. A rajz 1. ábráján a pohár oldalnézete látható a lezárás után. A 2. és 3. ábra a pohár egy részét hossz- 45 metszetben mutatja a lezárás előtt és után. A 4. ábra egy módosított kiviteli alak né­zete. Az 5. és 6. ábra egy további módosított ki- 50 A'iteli alak nézete és metszete. Az 1—3. ábrákon feltüntetett kúpos (A) pohár egy zárt tetejű (1) fémfedéllel van elzárva, mely kerületén befelé előreugró gyűrűt képező (2) dudorodással van el- 55 látva, melynek átmérője kisebb, mint a tantiány (a) széléé. Amint a 3. ábrán látható, miután a fe­delet rászorítottuk az edény nyakára, a (2) gyűrű , rugalmassága következtében 60 szorosan ráilleszkedik a pohár kúpos nya­kára és megakadályozza a fedél minden­nemű megemelését. A fedél kerülete egy vagy több bordá­zott vagy sima (3) zárónyelvvel van el- 65 látva, mely ha alulról felfelé hajlítjuk, a fedél szélét beszakítja. Miután ezen beszá­llítás következtében a (2) gyűrű nem fejt ki többé nyomást a pohár kerületére, a fedél kézzel könnyen levehető. 70 A 4. ábra szerinti kiviteli alaknál a (3) felszakító nyelv helyett egy (4)) hasíték van képezve, amelybe ismert módon egy megfelelő szerszám végét illeszthetjük a felszakítás és az elzárás nyitása céljából. 75 A fedél nemcsak zárt, hanem nyitott te­tejű is lehet (5. és 6. ábra), mikor is eg> fémből, lemezpapírból, vagy hasonlóból

Next

/
Thumbnails
Contents