88091. lajstromszámú szabadalom • Áramkapcsolás és áramkapcsoló készülék

.Megjelent 1930Q. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁG SZABADALMI LEIRAS 88091. SZÁM. — VH/g. OSZTÁLY. Áramkapcsolás és áramkapcsoló készülék. Wirtz Ferenc elektrotechnikus Budapest. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 12-ike. A jelen, találmány egy vagy több pa­rallel vagy sorba kapcsolt lámpatestnek vagy általában tetszőleges villamos ellen­állásnak tetszőleges számú kapcsolóhely-5 ről való egyidejű vagy egymás utáni bekapcsolását teszi lehetővé. Az eddig használatos alternatív kap­csolóval szemben a jelen találmány a kö­vetkező előnyökkel jár: Míg az alterna-10 tív kapcsoló minden egyes kapcsolójához három drótvezeték kell, itt egy-egy kap­csolóhoz csak két drót szükségeltetik, s aimíg amott a kapcsolók számában is korlátozva vagyunk, amennyiben szá-15 muk csak kettő lehet, addig itt a kap­csolók száma tetszőleges, a kapcsolók ma­guk pedig még az eddig használatos kö­zönséges villanykapcsolónál is egysze­rűbb közönséges csengőkapcsolók lehet-20 nek, a kapcsolók vezetékéül pedig, mi­vel bennük csak a mellékáraimkör gyen/ge árama kering, ennek megfelelően gyen­gébben méretezett drót szolgálhat. A kap­csolóberendezés maga pedig kombinál-25 ható csillárkapcsolással, mely kapcsolás abból a szempontból, hogy csillárt több helyről lehessen gyújtani és eloltani, még egyáltalában megoldva nincsen. Az áramkapcsoló készülék, melyet a 30 mellékelt rajz 1. ábrája tüntet fel, lényege egy a fő­áramkörhöz parallel kapcsolt elektro­mágneses tekercs, mely elektromágneses tekercsbe, ezzel soriba kapcsolt csengő-85 kontaktusokon át, a csengőgombok meg­nyomásával megfelelő elatétellenálláson keresztül áramot bocsátva, ez a főáram­körbe kapcsolt készüléket hoz működésbe és azt rövidre zárja. 40 (1, 2) a főáramkör vezetősarkai, (3) az elektromágneses tekercs, mely a (4, 5) fővezeték rövidrezárására a (6, 7, S) csengőkapcsolókkal hozható működésbe. (9) az elektromágnessel és a (6, 7, 8) csen­gőkontaktusokkal sorba kapcsolt előtét- 45 ellenállás, (10, 11, 12, 13) és (14) pedig a fővezetékbe sorba, illetve parallel kap­csolt lámpatestek vagy egyéb ellenállá­sok. Az elektromágnes által működésbe hozott s a fővezetékkel sorba kapcsolt 50 készülék egy a (15) tengely körül elforgó (16) szigetelőn elhelyezett (17) fémlemez­kapcsoló, melynek egyik oldalához kam­pószerűen hajlított (18) rúgó, másik ol­dalához pedig a i(19) áramszedő rúgó sí- 55 mul. Az 1. ábra a főáramkört rövidre zárva tünteti fel. Ha a (6, 7, 8) csengő­gombok valamelyikének megnyomásával a (3) elektromágnest működésbe hozzuk, ez a (18) rúgót magához rántja, melynek 60 (20) kampós vége a kapcsoló készüléket (15) tengelye körül elforgatván, ez a fő­áramkört megszakítja. (1. a 2. ábrát). A (18) rúgót eredeti állásába a (21) pont­hoz fixen rögzített (22) rúgócska hozza 65 visszia. Az áramkapcsolókószüléknek csil­lárkapcsolóval való kombinálási sohémá­ját a 3., 4., 5. és 6. ábra tünteti fel. Ez eset­ben a (16) szigetelő köré háromoldalú 70 (17) fémborítás kerül, mely a 3. ábrában feltüntetett I állásban két (19) rúgó köz­vetítésével két parallel kapcsolt (23, 24) főáramkört zár rövidre, a 4. ábrában fel­tüntetett II állásban mindkét áramkört 75 kikapcsolja, az 5. ábrában feltüntetett III állásiban csak a (24), a 6. ábrában fel­tüntetett IV állásban pedig csak a (23) áraimkört kapcsolja rövidre. A mellék­áramkörbe kapcsolt elektromágnes, a 80

Next

/
Thumbnails
Contents