88061. lajstromszámú szabadalom • Berendezés cipőtalpak felragasztására szolgáló kégnyomású sajtókon a levegőnek önműködő be és kivezetésére

Meg-jelent l$)SO. évi november lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jRHjBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88O6I. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Berendezés cipőtalpak felragasztására szolgáló légnyomású sajtókon a levegőnek önműködő be- és kivezetésére. Demnitz Albert gyáros Drezda. A bejelentés napja 1923. évi március hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi március hó 24-ike. Cipőtalpak felragasztására szolgáló saj­tók ismeretesek. Azonban ezek csak kü­lönállóan használtatnak, úgy hogy a tö­meges gyártásban tekintetbe nem vehe-5 tők, mert elegendő számú sajtó felállítása nagy tért, bonyolult csővezetéket és fel­szerelést igényel. Azonkívül a munkásnak sajtótól-saj tóhoz kell futkosni, a légbeve­zetést kézzel szabályozni és a sajtókba 10 egyenként levegőt szivattyúzni. A ragasz­tási üzem ezen bonyolult kezelés folytán sokat szenved. A találmány tárgyának célja gázalakú vagy folyékony anyagokkal üzembe hoz-15 ható sajtók teljesítőképességét növelni. Mellékelt rajz 1. ábráján a találmány szerinti sajtó egy példaképpeni foganatosítási alakjá­nak metszete A—B vonal (2. ábra) irá-JO nyában van feltüntetve. A 2. ábra metszet C—D vonal (1. ábra) irányában. Az (i) asztalon bizonyos számú (h) sajtó sugárirányban van elrendezve. A (g) ten-35 gely felső vége (a) és (b) légbevezető és (c) légkivezetőcsatornával, valamint (e) elosztóházzal van ellátva. Az (e) házban (1) légnyílások vannak kiképezve, melyek a (h) sajtók (d) összekötőcsatornáival, il-JO letve csöveivel közlekednek. Az (e) ház (f) lábakkal van ellátva, melyeknél fogva (k) csavarok segélyével az (i) asztallapra van erősítve, úgy hogy az asztal forga­tása alkalmával a ház is végez forgó moz-J6 gást. Az asztallap alatt egy a rajzon fel nem tüntetett rögzítőberendezés van el­rendezve, mely az asztal megállítására szolgál. A (h) sajtók az asztallal együtt egy darabból állíthatók elő. Az (a) lég­csatorna esetleg a tengely alsó részében, 40 illetve az osztal alatt is kiképezhető. A (g) tengely tetszés szerint függőleges, vagy vízszintes irányban rendezhető el és utóbbi esetben az asztal helyett egy ke­rékalakú testet kell alkalmazni, melynek 45 küllői a sajtót képezik. A munkamenet a következő: Midőn (d) csatorna a (c) csatornával közlekedik, ak­kor (h) sajtónak belső tere a külső levegő­vel közlekedik, eszerint üres. Ezen hely- 50 zet mellett a ragasztandó cipőt ismert mód szerint feldugjuk. Midőn (d) csatorna (b) csatornával közlekedik, a sűrített le­vegő a talpra nyomást gyakorol. Minden mozgásnál c-től b-ig egy-egy sajtó önmű- 55 ködően kiürül és töltetik. A munkásnak eszerint más dolga nincsen, mint mindig cipőket feldugni és az asztalt forgatni. A (d) összekötőcsövek (h) sajtó bármely ré­szén alkalmazhatók. A sugár- vagy küllő- 60 irányú elrendezés folytán igen nagy teret takarítunk meg, a légbevezetés és kiveze­tés önműködő, az összes sajtók egy hely­ről kezelhetők, külön légbevezetőcsövek, felszerelések mellőzhetők és ,a cipők gyor- 65 san fel dughatok. Szabadalmi igény: Berendezés cipőtalpak felragasztására szolgáló légnyomású sajtókon a leve­gőnek önműködő be- és kivezetésére, 70 melynél bizonyos számú sajtó egy for­gatható asztalon sugárirányban van elrendezve, azáltal jellemezve, hogy az (a, b) és (c) csatornákkal ellátott helytálló (g) tengelyen, mely körül (i) 75

Next

/
Thumbnails
Contents