88057. lajstromszámú szabadalom • Eljárás táblaüveg folytonos húzására

Meg-jelent l$)SO . évi november li ó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88057. SZÁM. — XVri/e. OSZTÁLY. Eljárás táblaüveg folytonos húzására. The Libbey Owens Sheet Glass Co. Toledo. A bejelentés napja 1922. évi április hó 8-ika. É. A. E. Á. elsőbbsége 1921. évi április hó 11-ike. A találmány tárgya eljárás táblaüveg­nek folytonos húzására ömlesztett üveg­masszából. A találmány célja elsősorban az, hogy 5 az ömlesztett üvegmassza belsejében azt az üvegrészietet, amely a tábla magját, illetve belsejét fogja alkotni, annyira fel­hevítsük, hogy a húzóerő a tábla ezen részére enyhíttessék, a külső hidegebb 10 felületrészek pedig, amelyek a tábla bur­kolatát alkotják, erősen nyújtassanak, mi­nek folytán simább és egyenletesebb felü­leteket kapunk. A találmány szerint to­vábbá az ömlesztett üvegmassza belsejé-15 ben a tábla alkotóvonala alatt felhevített választófalat rendezünk el oly módon, hogy a fal mindkét oldala felől az ömlesz­tett üveg áramlik a táblába. Az a körül­mény, hogy ezt a válaszfalat felhevítjük, 20 megakadályozza üvegtelenített (devitrifi­kált) üveg képződését, amire valamely az ömlesztett üvegmasszába helyezett hideg tárgy körül mindig hajlandóság mutatko­zik. A felhevített válaszfal a közelében 25 levő üveget felhevíti és így maga körül az üveg szabad és akadálytalan áramlását teszi lehetővé. A rajz az eljárás foganatosítására szol­gáló készülék példáját tünteti fel. Az 80 1. ábra a készülék függélyes harántmet­szete a 2. ábra 1—1 vonala szerint azon a helyen, hol a húzás végbemegy, míg a 2. ábra függélyes hosszmetszet az 1. ábra 2—2 vonala szerint. A 85 3. ábra a 2. ábrához hasonló képben az ömlesztett üvegmasszában elhelyezett he­vítőnek módosított foganatosítási alakját tünteti fel.s Az 1. és 2. ábra szerint az (1) tartány 40 (tégely), illetve húzókád egyik (2) vége zárt, míg másik vége az ömlesztett üveg beömlőforrásával, pl. valamely folytonos üzemű tégelykemencével áll összeköttetés­ben, amelyből a (3) üveg táplálása folyto­nos áramban megy végbe. Az (1) tégely- 45 ben vagy kádban levő ömlesztett üvegből valamely tetszőleges készülék segítségével a (4) üvegtáblát húzzuk ki. Sem ez a ké­szülék, sem az üvegtáblának ezután követ­kező kezelésére és hűtésére a szolgáló mű- 50 veletek és szerkezetek nem teszik jelen találmány tárgyát, hanem kizárólag csakis az az eljárás, amellyel az ömlesztett üveget a tégelyből vagy kádból táblaalak­ban kihúzzuk. A kihúzott tábla megsza- 55 bott szélességének fenntartására bármi­iyen ismeretes és gyakorlati szempontból bevált elrendezések, pl. görgők, használha­tók, amint ez a rajzon jelezve van. Az (1) tégelyt vagy kádat alkalmas (fel nem tün- 60 tetett) fűtőkamra veszi körül, hogy az ömlesztett üveg kellő hőmérsékletét fenn­tartsuk. Az ömlesztett (3) üvegmasszában a tábla kihúzásának helye alatt egyidejűleg 65 válaszfal gyanánt is szolgáló, hőálló anyagból való (6) hevítőberendezés van elhelyezve, amelynek középvonala lénye­gében ugyanazon függélyes síkban fek­szik, mint a tábla alkotóvonala. Ezen he- 70 vítőberendezés alsó (7) felülete meglehető­sen széles és lényegileg sík vagy kissé ívelt, míg felfelé ékalakúan a (8) éllé szű­kül, amely a kihúzott tábla belsejébe nyú­lik. A hőálló hevítőberendezés belsejében 75 az elektromos (9) fűtőtest van elhelyezve, amelynek kapcsoló vezetékei a hevítő (10) tartókarjain át nyúlnak ki. Ezek a tartó­karok (fel nem tüntetett módon) beállítha­tóan vannak elrendezve, hogy a (6) heví- 80

Next

/
Thumbnails
Contents