88054. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék egyes daraboknak üvegcsövekből való beválasztására

Meg-jelent l$)SO. évi november lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JKe&ISL SZABADALMI BÍRÓSÁG esői lls^^^lt* SZABADALMI LEÍRÁS 88054. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék egyes daraboknak üvegcsövekből való beválasztására. Patent-Treuhand Gesellschatt für elektrische Glühlampen m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 7-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1921. évi julius hó 8-ika. Jelen találmány eljárásra, ill. készü­lékre vonatkozik üveghengereknek és ha­sonlóknak (különösen izzólámpák tányér­lábcsöveinek) egy üvegcsőről való levá-5 lasztására. Az eddig ezen célra alkalmazott esz­közök a legtöbb esetben nagyon tökélet­lenül dolgoztak, mivel úgy a levágott henger, mint a kiindulási darab (üvegcső) 10 vágási élei egyenlőtlenek és érdesek vol­tak, úgy hogy ezen szélek vagy végek to­vábbi megmunkálása vált szükségessé. Jelen találmány célja ezen vágást úgy létesíteni, hogy az üvegcsövek és a le-15 vágott hengerek végei tiszták és simák legyenek, miáltal ezen végek egy további utómegmunkálása elesik. A találmány értelmében ezen célt azáltal érhetjük el, hogy az üvegcső falának mindkét oldalán 20 egy-egy metsző szerszámot helyezünk el, azaz egy-egyet az üvegcső belső és külső oldalán. A metsző szerszámokat itt cél­szerűen egymással szemben helyezzük el, úgy hogy az üvegcső egy bizonyos erősen 25 felhevített helyén ollószerűen működnek. Habár a találmány szerinti eljárás egy­általán nincs csupán üveghengerek elő­állítására (például különösen izzólámpák számára) korlátozva, mégis egy ilyen 80 célra szolgáló készülék kapcsán fogjuk leírni. A rajzon a találmány szerinti készülék egy kiviteli alakja van feltüntetve, az 1. ábra egy, a találmány szerinti vágó-35 készülékkel ellátott gép összelrendezésé­nek távlati képe, a 2. ábra hasonló ábrázolásban a vágó­készüléket tünteti fel, a 3. ábra az 1. ábrához tartozó részleges felülnézet, mely a vágókészüléknek a gé- 40 pen való elrendezését mutatja, a 4. ábra a 3. ábrához tartozó oldalnézet, melynél, hogy a vágószerszám oldókészü­léke jobban feltüntethető legyen, egyes részek el vannak hagyva, az 45 5. ábra a 4. ábrához tartozó hátsó nézet, melynél ugyanazon okokból, mint az utóbbinál egyes részek hiányoznak, a 6. ábra a 3. ábrához tartozó oldalnézet, ahol egyes részeket eltávolítottnak gon- 50 dolunk, hogy a kis vágótárcsa emelésére és sülyesztésére szolgáló készülék, jobban kitűnjék, a 7. ábra a vágótárcsák tengelyén át vett metszet a 3. ábra 7—7 vonala szerint, a 55 8. ábra az alsó munkadarabtartó részle­ges felülnézete, a 9. ábra a 8. ábra oldalnézete és az alsó munkadarabtartó tartókészülékének nyitószerkezetét tünteti fel, a 60 9a. ábra a 9. ábra egy részletét mu­tatja, a 10. ábra az alsó munkadarabtartó met­szete, a 8. ábra 10—10 vonala szerint, a 11. ábra részben nézet, részben metszet 65 a 3. ábra 11—11 vonala szerint és a met­szőtárcsák meghajtását mutatja, a 12. ábra a 11. ábra 12—12 vonala sze­rinti metszete, a 13. ábra metszet a 11. ábra 13—13 vonala 70 szerint, a 14. ábra sématikus ábrázolásban le­vágott hengerdarabokat tüntet fel, külön­féleképen kiképzett végekkel. Mint a rajznak a gép összelrendezését 75 feltüntető 1. ábrájából kitűnik, egy körül­forgó (12) állványon a (11) üvegcsövek megfogására, melyekből az egyes henger-

Next

/
Thumbnails
Contents