88037. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés választókkal dolgozó távbeszélő berendezések számára

Megjelent 1930 . évi december hó 126 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88037. SZÁM. — VJl/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés választókkal dolgozó távbeszélő berendezések számára. Siemens & Halske A.-G. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1920. évi szeptember hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1919. évi április hó 2-ika. A jelen, találmány választókkal dolgozó távbeszélő berendezésekre vonatkozik, vagyis oly berendezésekre1 , amelyek üzeme önműködő vagy íélig önműködő, 5 vagy pedig vegyesen: egészen és félig önműködő és célja: az összelt ö t ő vezeték -nek, az összeköttetés folyamán, a legkü­lönfélébb kapcsolófolyamatok számára vlaló legmesszebbmenő kihasználása. 10 E&t a célt, a jelen találmány szerint, azáltal érjüik el, hogy az állomások mik­rofonját tápláló hidak által határolt összeköttetéseik végein oly áramhida­kat és kapcsolóberendezéseket rendezünk 15 el, amelyek az összekötővezetékek pólu­sainak megcserélésével, az áram zár ás késleltetésével vagy időtartamának be­folyásolyásával együttműködésben az összeköttetés létesítésére és keresztülviíe-20 lére hasznos, különböző kapcsolófolyama­tokat létesítenek. Az összekötővezetéknek távozó végén levő kapcsolótereid ezések, vegyes üzemű berendezéseknél, a szám­áraim lökésfel fog ók átkapcsolására (pl, 25 Strowger választóknál emelésről forgar tásra) való vezérlő árainiökések leadá­sára szolgálhiaitnak úgy, hogy a hivatal­nok szolgálati helyén levő szátmleadó ké­szüléiknek csak számáramlökéseket kell 80 leadnia. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábra a találmány tárgyának a teljes és félig önműiködő üzem szálmára való, példaképpen vett foganatosítása 85 alakját tünteti fel. A 3. ábra egy részletet és a 4. ábra az 1. ábra szerinti kapcsolat mó­dosítását mutatja. Az 1. és 2. ábrában feltüntetett fogan a-40 tosítási alaknál S tr o w g erv ál asztok vétet­tek fel. A csoportválasztó tiszta relaisvá-1 asz tó, míg a vezetékválaszitó vezérlő kap­csolóval bíró választó. Az áramkörök könnyebb követhetése céljából a relaisk nagy betűkkel, kontaktusaált pedig a 4.5 jelzőszámokon kívül, még a megfelelő kis betűkkel is vannak jelölve. Valamennyi kontaktus a nyugalmi helyzetben van feltüntetve. A vezetékváLaszfón lévő ve­zérlő kapcsoló oly forgó választó, amely 50 csak egy irányban forog. A vezérlő kap­csolónak mindegyik kapcsolósora két egy­más mellett fekvő kontaktussorból áll, amelyek között az ezen sorok felett el­mozgó kapcsolókar létesíti az összekötte- 55 test. A kapcsolókarok ennélfogva nem fe­ltüsznek rá az áramhoz,závezetésekre, ha­nem csak kontaktuskengyelek gyainánt szolgálnak. A vezérlő kapcsolónak mind­egyik kapcsoló sora római számmal van 60 megjelölve. Ha a (Ni) állomás önműiködő üzemre van berendezve, akkor ezen állomás (VW). előválasztójához tartozó (Seh) kapcsoló (34) helyzetbe van átfektetve. Ha már 55 most az (Ni) állomás leemeli hallgatóját, az (10 relais a. (VW) előválasztón gerjed (áramfolyás: (+, az (B) relais (I) teker­cselése, (11) kontaktus, CN0 állomás (10) kontaktus, az (Tt) relais (II) tekercse 70 lése, —). A (VW) előválasztó (Dv) for­gatóimágnese az (1) kontaktus zárása által bekapcsolta t-ik (+, 1, 2, 3, Dv) ós addig forgatja az előválasztót, amíg ez egy szabad első (I, G, W) csoportválasztóihoz 75 nem ér. Egy ilyen csoportválasztó elérése alkalmával a (Ti-) és (C) realis-k gerjed­nek a következő á ram kör ben:: —, a (Tr) reális (4, 5) tekercselései (6, 7, 8) karok, a (C) relais (9) tekercselés (ki) fejkon- 80

Next

/
Thumbnails
Contents