88022. lajstromszámú szabadalom • Sűtőberendezés takaréktűzhelyek számára

— 105 — ábra) illeszthető. E célra a sütő külső hengerét egy a főzőlyukakra illeszkedő (13) nyakkal látjuk el, melybe az első főzőlyukra való helyezésnél egy ,a rostély 5 közelébe érő (14) betétet illesztünk. Ezen betét hátul egy (15) sík fallal, elől pedig egy félhenger alakú (16) fallal bír, mely a (13) nyakba szorosan beillik úgy, hogy abba bedugható és kihúzható. A sütő 10 belső hengerének külső felületén egy (17) szögvas, fenekén pedig egy (18) vá­lasztólemez i(l. és 7. ábra) van megerő­sítve; a i(14) betét (15) fala a (17) szög­vashoz csatlakozik. A (11) rostélyró'l föl-15 emelkedő tűzgázok a (14) betéten át a sütő két fala közé áramlanak és a sütőt körüláramolva a (13) nyak hátsó felén a (15) fal mögött a tűzhelybe vissza és innen a (1'2) csőtoldathoz áramlanak; a 20 (18) fal arra való, hogy a tűzgázok ne juthassanak a sütő feneke mögött köz­vetlenül a (15) fal mögé, hanem csakis a sütőt megkerülve, hogy így azt hatá­sosan és egyenletesen melegítsék. Ha a 25 sütőt a takaréktűzhely hátsó íőzőlyukára akiarjuk helyezni, akkor a sütő (13) nya­kába egy (19) betétet illesztünk, melynek rövidebb (20) fala a beépített sütő (7) falához csatlakozik. Ezen sütőt termesze-30 tesen csakis akkor helyezzük a főző­lyukra, ha a beépített sütőt is használ­juk és a sütendő anyag abban már nem fér el, így a (20) falhoz érkező tűzgázok két részre oszlanak, az egyik rész a (3) 35 nyíláson keresztül haladva a beépített sütőt melegíti, a másik rész a fölhelye­zett sütő (13) nyakán be a felső sütőt áramolja keresztül. Az 5. ábra a sütők ajtaját mutatja, 40 mely a (21) csukló körül lefelé nyúlik és a központon kívül csuklósan megerősített (22) forgó retesz által zárt helyzetében rögzíthető. A 8. ábrán oly sütő van feltüntetve, 45 mely petróleum- vagy gázfőzőkészülékre illeszthető. Ez a sütő csak abban külön­bözik a fent leírtaktól, hogy rövidebb (23) nyakába egy a gáz- vagy petróleum­főzőkészülékre illő (24) betét vian il­lesztve, melynek palástján egy vagy 50 több i(25) lyuk van kiképezve; ezen lyu­kak alatt egy (26) válaszfal van megerő­sítve, mely a belső henger (17) szögvasá­hez csatlakozik. A főzőkészülék égési gá­zai a (24) betéten keresztül a sütőbe jut- 55 nak, azt körüláramolják és a (26) fal mö­gött a (25) nyílásokon át kiáramolnak. Szabadalmi igények: 1. A 84032. számú szabadalomban vé­dett sütőberendezés kiviteli alakja, 60 jellemezve két egymásba dugott, egy­más között a füstgázok átvonulására hézagot hagyó (1, 2) henger által, melyek a füstgázok be- és kibocsátá­sára nyílásokkal és a körülvezetesére 65 terelő falakkal vannak ellátva. 2. Az 1. igénypont szerinti sütőberende­zés kiviteli alakja a tűzhelybe való beépítés számára, azzal jellemezve, hogy a külső hengeren a be- és kibo- 70 csátó nyílások között egy elzárható (8) kivágással ellátott (7) válaszfal van elrendezve, mely zárt állapotában a füstgázokat a sütőn való körüláram­lásra készteti. 75 3. Az 1. igénypont szerinti sütőberende­zés kiviteli alakja a tűzhely íőzőlyu­kára való illesztés számára, azzal jel­lemezve, hogy külső hengerén egy a főzőlyukra illeszthető (13) nyak van 80 elrendezve, melybe a füstgázokat te­relő (14, 19) betét illeszthető. 4. Az 1. igénypont szerinti sütőberende­zés kiviteli alakja petróleum- vagy gázfőzőkészülókek számára, azzal jel- 85 lemezve, hogy a külső hengerének nyakába egy (24) betét van illesztve, melynek egy vagy több (25) nyílása az égési gázokat a szabadba vezeti, míg az ezen nyílásokat a főzőkészülék- 90 tői elkülönítő (26) válaszfala a tűz­gázokat a sütőn való körüláramlásra késztetik. 1 rajzlap melléklettel. Pallos nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents