88020. lajstromszámú szabadalom • Irótömb zománcozott írófelületekkel

Megjelent 1930. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88020. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. írótömb zománcozott írófelületekkel. Zulauf Richárd kereskedő Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1923. évi január hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi november hó 27-ike. Kereskedelmi üzemekben, gyári- és hi­vatalos irodákban, stb. diktátumok (leve­lek, fogalmazványok s hasonlók) felvéte­lére eddigelé papirosból készült írófuzete-5 ket, vagy tömböket használnák, melyek egyszeri használat után, mint értéktelen tárgyak eldobatnak. Ezáltal, a. rendkívül fölemelt papírárak folytán, aránytalanul magas költségek keletkeznek, melyek a ta-10 lálmány tárgya által elkerültetnek, vagy lényegesen csökkenthetők. A találmány tárgya oly írótömb, mely több, mindkét oldalán beírható, zománebe­vonattal ellátott, vékony táblából áll, me 15 lyek akként vannak egymással össze­kötve, hogy egy tábla egyik oldalának megírása után, ez a tábla (úgy mint a gyorsíró füzet egyik lapja) átcsapható és így a következő tábla megfelelő oldala 20 az iváshoz szabaddá tétetik és így tovább. Ha a táblák összes felületei teleirattaik, akkor az írás letörlése által, a táblák azonnal ismét használatra kész állapotba hozhatók. 25 Az egyes írótáblák összekapcsolám, leg­egyszerűbb módon, a (4) gyűrű segélyével eszközölhető, mely az (1) táblák (3) fura­tain megy keresztül, amint azt fiz. 1. áb­rán feltüntetett példa mutatja. Lehet két 30 ily (4) gyűrűt alkalmazni, melyek az (5) kengyellel köthetők össze (lásd a 2. áb­rát). Az írótáblák, a 3. ábra szerint, szö­vetből, vagy bőrből készült (6) fülek se­gélyével kapcsolhatók össze, melyek a (7) fogantyúval lehetnek összekötve. A 4. 35-ábra egy ily (1) tábla keresztmetszetét mutatja, mely mindkét oldalán a (2) zo­mánc-írófelülettel van ellátva és (3)-nát át van fúrva. A táblák írófelületei kívánság szerint 40 fehérek, palaszerűek, vagy más színűek lehetnek és palavesszővel, ceruzával vagy tintával írhatók be. iS'zaba(talmi igények: 1. író tömb, azzal jellemezve, hogy mind- 45, két oldalán beírható zománcbevcnattal ellátott táblából áll, melyek egymással sorozatosan vannak összekötve1 úgy, hogy az egyik tábla átcsappantása után a következő tábla üres oldala té- 50' telik szabiiddá az íráshoz. 2. Az 1. igénypont szerinti írótömb kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a táblák a furataikon átmenő gyűrűk se­gélyével vannak összekötve. 55 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti írótömb kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a táblák a furataikon áthaladó bőr­vagy szövetfiVlecsek segélyével vannak összekapcsolva, mely fülecsek fogan- 60> tvúval vannak összekötve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents