87984. lajstromszámú szabadalom • Berendezés universalis hengerműveken a függélyes hengerek teljes kihúzására

Megjelent 193Q . évi december hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87984. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Berendezés universális hengerműveken a függélyes hengerek teljes kihúzására. Puppe Johann mérnök Witkowitz. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hé 19-ike. Németországi elsőbbsége 1915. évi március hó 24-ike. A találmány a függélyes hengereknek a hengerlőállványból való teljes kihúzá­sát célzó szerkezetre vonatkozik s a füg­gélyes hengerek megvizsgálását és ki-5 cserélését egyszerűsíti és könnyíti meg. Ecélból a függélyes hengerek ágyazó­részei számára vezetőrudak rendeztetnek el, melyek a vízszintes hengerek felé for­duló belső végeikkel a hengerállványba 10 vannak lehorgonyozva, külső szabad vé­geiken pedig a függélyes hengerek ágyazórészeinek mozgatására csavarme­netekkel vagy hasonló szervekkel vannak ellátva. 15 Ilymódon a függélyes hengereket min­den nehézség nélkül lehet a hengeráll­ványból teljesen kihúzni. A találmány szerinti berendezés nem tévesztendő össze azon szerkezetekkel, me-20 lyek a függélyes hengereknek csavar­orsók révén való beállítására szolgálnak, s melyeknél tudvalevőn az orsók csavar­meneteikkel a hengerállványba fognak. A csatolt rajzon a találmány tárgyá-25 nak egy példája az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán pedig az 1. ábra A—B szerinti vízszintes metszetében van feltüntetve, míg a 80 3. ábra a függélyes hengerek ágyazó­részének szánvezetékét nézetben mutatja. A belső (i) és (k) fejeikkel a (b) henger­állványba horgonyzott erős (g) ós (h) ve­zetőrudak a (c) függélyes hengerek (e) ágyazórészének csavarmenetes (f) fura- 35 taiba fognak. A függélyes hengerek két kerek (d) csappal bírnak, melyek az (e) ágyazórész furataiba nyúlnaK. A függélyes hengerek kihúzása céljából a (g) és (h) rudakat az (n) tengelyek vég- 40 telen (m) csavarja s az (1) csigakerekek révén forgatjuk. A (g) és (h) rudak hossza attól függ, hogy mennyire kell a henger­állványból a függélyes hengereket ki­húzni tudni. 45 Az (e) ágyazórészt hordó tartó alsó ol­dalán elrendezett (t) lábak az (ml) talp­lapokon csúszhatnak el. Szabadalmi igények: 1. Berendezés universális hengerműve- 50 ken a függélyes hengerek teljes ki­húzására, jellemezve a (c) függélyes hengerek (e) ágyazórészeinek (g, h) vezetőrúdjai által, melyek (i, k) belső végeikkel a (b) hengerállványba van- 55 nak horgonyozva, külső végeiken pe­dig csavarmenetesek. 2. Az 1. alatti berendezés változata, me­lyet az jellemez, hogy a vezetőrudak forgatására szolgáló hajtómű a (b) gQ hengerállvány és az (e) ágyazórész kö­zött van elrendezve. 2 rajzlap melléklettel. l'ullus nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents