87973. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék olajok lepárlására

Megjelent 1930. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI j^^jjj^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87973. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás és készülék olajok lepárlására. Red Ili ver Refining Co. olajfinomító Társ. Shreveport-Louisiana É. A. E. Á. A bejelentés napja 1923. évi március hó 17-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1922. évi március hó 18-ika. Jelen, találmány olajlepárlásra vonat­kozik, különösen pedig ásványolajok, mint petróleum, párlatok, maradékok és hasonlók lepárlására, oly módon szabály-5 zott körülmények között, hogy oly értékes termékeket kapunk, melyeknek új jel­lemző sajátságai azokat a velük összeha­sonlítható, ezen téren eddig ösmert típu­sok fölé emelik. A találmány szerinti el-10 járást általában csökkentett nyomás alatt való lepárlás jellemzi, különösen pedig a 25 milliméteres higanyoszlop nyomá­sát meg nem haladó nyomás, mint felső határ alatt való lepárlás; habár a sokkal 15 alacsonyabb nyomások, mint az 5 milli­méteres higanyoszlop nyomását meg nem haladó nyomások alatt és igen elő­nyösen még ezeknél is kisebb nyomások alatt végzett lepárlás olyan előnyöket 20 nyújt, melyek igen figyelemreméltók és melyek a találmány szerinti eljárás leg­kedvezőbb kiviteli módjaira jellemzők. A találmány szerinti eljárás, amint a gya­korlatban a legnagyobb sikerrel alkal-25 máztuk, mint fontos tényezőt magába foglalja a lepárlás szabályozását, és a fo­kozatos kenőolaj szakaszok vagy frakciók meghatározását egy vagy több, valóban fontos fizikai jellemző, mint a viszkozitás 30 és a gyulladási pont megfigyelése, nem pedig mint eddig szokták a sűrűség meg­figyelése által. Természetes, hogy a ta­lálmány azon új kereskedelmi cikkeket is magába foglalja, melyek a találmány sze-35 rinti eljárással nyerhetők és az eddig elő­állított termékektől határozottan megkü­lönböztethetők, épp úgy, mint a készülé­ket, melynek segélyével az eljárás kivi­hető. A petróleum nagyszámú különböző for- 40 ráspontű, viszkozitású és egyéb jellem­zőjű szénhidrogén keveréke. A petróleum finomításánál világító olajok, fűtő- és ke­nőolajok előállításakor a feladat bizonyos szénhidrogén csoportoknak lepárlás útján 45 való szétválasztásából áll, mely csoportok mint „szakaszok" vagy „frakciók" isme­retesek. A finomítás rendes, vagy közön­séges módjánál a frakció kicsinysége, amint azt például a forrpontok sora mu- 50 tatja, melyeket a kérdéses frakcióból vett minta újralepárlásánál figyelhetünk meg, az olaj részeinek porlasztott állapotban, mielőtt még ezen részek forráspontjukat elérték volna a párák által való meelia- 55 nikai átvitele folytán részben korlátozva van. A szakaszok kicsinysége különösen ke­nőolajok esetében kívánatos, mert minél kisebb a szakasz, annál magasabb egy 60 adott átlagos forrpontú, vagy viszkozi­tású olaj legillékonyabb alkatrészének forráspontja, mivel inkább a viszkozitás, mint a forráspont az a tulajdonság, melyre a kenőolajok meghatározását ren- 65 desen alapítják. Az illó alkatrészek vagy „könnyű részek" jelenléte az eddigi gyár­tási eljárás szerint előállított szakaszban kenőolajoknál kifogásolható, úgy azért, mert használat közben az elgőzölgésnél 70 nagyobb veszteségeket okoznak, valamint mert a könnyű részek azok, melyek oxidá­ciót és romlást okoznak. Viszont a külö­nösen nehéz részek tapadását és szénlera­kódást okoznak, ha az olajat belső égésű 75 erőgépekben használjuk. A szokásos finomítási eljárásnál jelen­tékeny szétesés, vagy bomlás áll elő a túl-

Next

/
Thumbnails
Contents