87970. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés viaszgyufa előállítására

Megjelent 1930. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87970. SZÁM. 11/g. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés viaszgyufa előállítására. Orient Cérna ipar és Kereskedelmi R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1924. évi május hó 7-ike. A találmány tárgyát eljárás és beren­dezés képezi viaszgyufa előállítására, mely azáltal tűnik ki, hogy az ily gyufák gyártásához egyébként szükséges nagy-5 szabású és költséges gépezeteket felesle­gessé téve a viaszgyufagyártásniak igen egyszerű berendezéssel, kisipari vagy házi iparszerű űzését teszi lehetővé. A találmány tárgyát képező eljárás .0 szerint a viaszgyufákat húrokká sodort paniutszálakból vagy más rostszálakból akként készítjük, hogy a felcsévélt húro­kat a esévék egy soráról egy vezeték­szerkezeten át egymással párhuzamos pá­,5 lyákon lefejtjük, a lefejtett húrokat hosz,­szuk bizonyos darabjának két végén szo­rító fogók közé csiptetjük, az így befo­gott húrdarabokat a húrpályáról levág­juk, viasz))® vagy paraffinba mártjuk és 10 megszáradásuk után hosszirányukra hia­ráintirányban működő vágóeszközökkel a gyufaszálak nagyságának megfelelő da­rabokra aprítjuk, miközben a húrokat a vágóeszközök közötti vonalak mentén 15 szintén fogók közé csiptetjük, melyek se­gélyével a nyert gyufaszálakat a gyújtó fej alkotására szolgáló gyújtóm asszába mártjuk. A berendezés, mely ezen eljárás meg 10 valósítására alkalmas, a mellékelt rajz­ban egy foganatosítási alakjában van feltüntetve. Az 1. ábra a lefejtő állvány elölnézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának I—I vo-15 nala szerint. A 3. ábra részletrajz. A 4. ábra a vágóasztal felülnézete a reá helyezett, már paraffinnal bevont húrok csoportjával. Az 5. és 6. ábrák a húrok befogására szol- 40 gáló fogókat tüntetik fel. A 7. ábra a mártogató fogó oldalnézete a közéje csíptetett gyufaszálakkal. Az (1) állványnak felső, vízszintes (2) gerendájában számos vezető furat van ki- 45 képezve, melyeken a csévékről jövő (3) pamuthúrokat vezetjük át. A (3) húrok befogására az 5. és 6. ábrákban külön fel­tüntetett (4, 5) és (6, 7) fogók szolgálnak, melyek nagy számban állnak rendelke- 50 zósre és olló módjára nyithatók, ill. zár­hatók, zárt helyzetükben pedig tetszőleges szerkezet segélyével rögzíthetők. A munka kezdetén a (2) gerenda furatain átfűzött húrokat az egyik (4, 5) fogó közé csíptet- 55 jük és a fogót az állványnak elsó (8) fokáig lehúzzuk, miáltal a húrok a (2) gerendá­tól a (8) fokig terjedő hosszban a csévék­ről lefejtődnek. Ennek megtörténtével a lefejtett húresoportot a (2) gerenda alatt 60 további két (4, 5) fogó közé csíptetjük úgy, hogy most a húrok, az 1. ábrában szemléltetett módon három fogó közé van­nak csíptetve. Ezen állapotnál a húrokat a két felső fogó köizött keresztülvágjuk, 65 miáltal a húrok csoportjának a húrpályá­ról levágott darabját kapjuk, mely két végén fogók közé van csíptetve, míg a (2) gerenda alatt az egyik fogó. a csévékről jövő húrok végeit közbecsíptetve, megma- 70 rad. Ezt a megmaradó fogót ismét a (8) fokig húzzuk le és az imént leírt műve­letet megismételjük. Ily módon egymás­után vágjuk le a megfelelő hosszúságú húncsoportokát, melyeket aztán paraffinba 75 vagy viaszba mártunk. A paraffinból kiemelt húrcsoportok a végeiket közrefogó fogókkal együtt egy

Next

/
Thumbnails
Contents