87958. lajstromszámú szabadalom • Finomított öntött acél

Megjelent 1930. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87958. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Finomított öntöttvas. Heinrich Lanz cég* Mannheim. A bejelentés napja 1924. évi április hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi junius hó 23-ika. Az acél, mint ismeretes, nikkel, krom, molibdén vagy máseffélék hozzáadásával ftnomíttatik. Azok a kísérletek, melyek azt célozták, hogy az öntöttvasat ugyan-5 ezekkel az eszközökkel megjavítsák, nem vezethettek eredményhez, minthogy a gra­fitnak az öntöttvasban való nem szabá­lyozható, különféle beágyazása mérvadó az öntöttvas szilárdsági sajátságaira. A 10 grafit befolyását egyszerűen azzal lehetne korlátozni, hogy szénben szegényebb ön­töttvasat veszünk. Ennek azonban az a hátránya, hogy szénanyagban szegényebb öntöttvas fehéren megmerevedik, vagyis 15 rideggé és oly keménnyé válik, hogy többé meg nem munkálható s így gépöntvény­hez többé nem használható. Az öntöttvas mechanikai és fizikai sa­játságait azáltal javíthatjuk meg, hogy az 20 öntöttvasnak oly strukturát adunk, me­lyet lényegében lamellaszerű perlit és finoman elosztott grafit jellemez, mely struktura, eltekintve a grafittól, az eutek­tikus acél sajátja. A perlitöntöttvas tehát csakis a grafit jelenléte által különbözik 25 a közönséges eutektikus acéltól. Minél ked­vesebb grafit van jelen és minél finomab­ban és egyenletesebben van az a perlit között ágyazva, annál tömörebb az anyag, annál nagyobbak szilárdsági értékei és 80 annál inkább közeledik az eutektikus acél­hoz. A perlitöntöttvas előállítása azonban azt is lehetővé teszi, hogy a szén legalsó határáig közeledjünk anélkül, hogy a gép­öntvényre való felhasználáshoz megenge- 35 dett keménységet túllépjük. A találmány abban áll, hogy az öntött­vas finomítási műveletét az acélfinomítás­hoz ismert anyagokkal visszük keresztül perlitöntöttvassal kapcsolatban, úgyhogy 40 finomított perlitöntöttvas keletkezik. Szabadalmi igény: Finomított öntöttvas, azáltal jellemezve, hogy finoman és egyenletesen elosztott grafittal bíró perlites öntöttvas az acél 45 finomításánál ismeretes nikkel-, krom­stb. hozagokat tartalmazza. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents