87957. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tüzelő anyagok kezelésére különféle hőmérsékletnél

3iegjelent 193Q. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87951. SZÁM. — Il/a. OSZTÁLY. Berendezés tüzelőanyagok kezelésére különféle hőmérsékletnél. Krauss Frigyes igazgató Wien. A bejelentés napja 1922. évi junius hó 13-ika. Jelen szabadalom tárgya berendezés tü­zelőanyagok különösen víztartalmú tü­zelőanyagok mint pl. tőzeg, barnaszén, lignit és hasonlók kezelésére különféle 5 hőmérsékleteknél, forró gázokkal való föl­hevítés által, ezen gázok lehető legjobb ki­használásával, mely gázok tetszésszerinti tüzelésből, pl. a brikettező berendezésből vehetők. A találmány szerinti berendezés-10 bői eltávozó gázok nyersanyagnak egy harmadik tartányban való előszárítása céljából ez utóbbin vezethetők keresztül. A találmány szerinti berendezés a csatolt rajzon vázlatosan van feltüntetve. 15 A berendezés belsejében egy légmente­sen elzárt (A) elszenesítő tér foglal helyet, melyet a tetszés szerinti alakú és méretű (B) elszenesítő tér vesz körül és utóbbit viszont a tüzelőanyag előszárítására való 20 (C) tér veszi körül. Az (A) elszenesítő térben levő tüzelő­anyag gáztermelését a (G) csövön átveze­tett forró gázok hőmérséklete hozza létre, mivel a (G) cső egy tüzelésből származó 25 égéstermékeket vezet és az elszenesítő té­ren megy keresztül. A (G) csőből tetszés szerinti számban leágazások vezetnek a (B) elszenesítő térbe, ahol az elvonuló gázok az itt levő tüzelőanyagra közvetle-30 nül behatnak. A (B) elszenesítő térből el­vonuló gázok fölemelkedve, a (K) elve­zető csőbe áramlanak és egy (vagy több) az áramlási sebességet fokozó (E) ventilá­tor által az (L) elvezető csövekbe hajtat-85 nak, melyek a gázokat a (C) tartányba le­felé vezetik, ahol a gázok a (C) tartány­ban előkészített tüzelőanyagot előszárít­ják. Az ily módon többszörösen kihasznált és ezáltal messzemenőleg lehűtött gázok éo végül a (D) kéményen át vezettetnek ki. Az egyes tartányok az (F, FI) és (F2) nyí­lásoknál töltetnek meg. Az (S) és (T) csö­vek a gáz kivezetésére valók, mely a tü­zelésbe vezethető és más célokra is fel- 45 használható. A termék a berendezés több helyén ve­hető ki. Mielőtt a koksz elszállítható lenne, egy levegő kizárása alatt álló (0) nyíláson át egy a berendezés alsó részé- 50 ben levő (M) üregbe ereszthető le, mely légmentesen van elzárva és ahonnan a le hülő koksz melege ismét az elszenesítő tér, illetve az előszárító tér alsó oldalára hathat. Innen a koksz a (P) elzárható nyí- 55 ]/i802i át szokásos módon kivehető. A berendezés többféle célt szolgál; egy­részt éghető gázok előállítása tetszés sze­rinti tüzelőanyagból, amidőn kokszot ka­punk, másrészt csekély értékű tüzelőanya- 60 gok (tőzeg és hasonlók) finomítása, a ren­delkezésre álló forró gázok lehető kihasz­nálásával, melyek valamely tüzelésből, pl. egy brikettező berendezésből vehetők. Szabadalmi igények: 65 1. Berendezés tüzelőanyagok (tőzeg, bar­naszén, lignit) kezelésére különféle hő­mérsékleteknél forró gázokkal, azlzal jellemezve, hogy egy (G) cső, mely va­lamely tüzelés forró gázait vezeti, elő- 70 szőr ismert módon tüzelőanyagot tar­talmazó (A) tartányon megy keresztül és azután egy második (B) tüzelő­anyagtartányba torkol, amelyben a forró gázok a tüzelőanyagra közvetle- 75 nül behatnak, amidőn ezen utóbb em­lített tartány egy harmadik (C) tar-

Next

/
Thumbnails
Contents