87946. lajstromszámú szabadalom • Iránymegállapító berendezés a hullámtelagraphia céljaira

3iegjelent 193Q. évi december hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87946. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Iránymegállapító berendezés a hullámtelegráphia céljaira. Marconi's Wireless Telegraph Co. Ltd. London. A bejelentés napja 1920. évi február hó 23-ika. Angolországi elsőbbsége 1919. évi május hó 6-ika. Az irány megállapítására szolgáló be­rendezéseknél, mint amilyen a Bellini— Tomi-féle berendezés, az antennáik igen pontos összeha-ngolásáhjak sziik.-égességo 5 folytán gyakorlati üzemnehézségek mu-1 átkoznák. Ez a pontos összehangolás azért szükséges, hogy az antennákban ke­letkező áramok egymáshoz, a helyes fáz-is­viszonylaitban legyenek. 10 A jelen találmány szerint, az említett nehézséget azzal kerüljük el, hogy Bel­lini-rendsz-erű iránymegálliapítót akként szerkesztünk, hogy a mezőcsévék és a ke­reső cséve közötti kölcsönös indukció lehe-15 tőleg nagy és hogy a kereső őséivé egyetlen szabályozható kondenzátorhoz csatlako­zik. Ekkor azután oly zárt hurokantenná­kait használhatunk, amelyeknek maguk­ban véve nincsen meghatározott, saját rez-20 gésük, minthogy a szükséges összehango­lásit a fenitemlített kondenzátor kapacitá­sának változtatásával érhetjük eil. Kitű­nik ekkor az is, hogy a találmány szerinti berendezéjs folytán az antennák elhelyezé-25 sével járó kisebb pomtatlanságoikibóil szár­mazó valamennyi hiba elveszti jelentő­ségét. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítása alakja van feltün-80 teitve. Az 1. ábra a berendezés vázlatos távlati nézete. A 2. ábra kapcsolási vázlat. (A, B, C) és (A, D, E) a Bellini-fre-nd­szerű irányinegállapí tónak két hurokan* B5 tennája. Ezek az antennáik, a (G, H) és (J, K) mezőcsévélkkel vannak elláitva, ame­lyek a szokásos módon varin-aik elren­dezve, de aperiodikusalk. A kereső- cséve a mezőesévéflt között mozog és az- egész 40 akként van elrendezve, h-o-gy az (L), vala­mint (J, K) és (G, H) csóv-ék között köl­csönös indukció koefficiense lehetőleg nagy. Iia ez a kölcsönös indukció eléjgtgé nagymértékű, úgy a-a antennáikból és a 45 kereső csövéből á-lló egész rendsizier az (L) cséve elé iktatott kondenzátor segélyével hangolható össze. Ezáltal mindegyik an­tennának külön-külön való összehangolása feleslegessé válik, egyúttal azonban a 50 pontosság és -a hatékonyság változatlanul megmarad. Avégből-, hogy az antennák és a kereső cséve, valamint a hozzátartozó részek kö­zötti elektrosztatikai kapcsolásnak híátrá- 55 nyos baltásiai meggátoltassanak, igen elő­nyösnek bizonyul a (G, H) és (J, K) csé­vék középpontjait egymással összekötni os földc-lni, amint azt a 2. ábra miuitatja. Ezzel a mezőcsévék végérvényesen föld- 60 potenciálom maradnak, Némely esetben előnyösnek mutatkozák, ha ezt a pontott kondenzátoron, induktancián, ellenálláson vagy az-otknak kombinációján át földeljük.

Next

/
Thumbnails
Contents