87941. lajstromszámú szabadalom • Gőzsűrítő berendezés

Megjelent 1930. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI FIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87941. SZÁM. Vd/1. OSZTÁLY. Gőzsürítő berendezés. Morison Donald Barns mérnök HartlepooL A bejelentés napja 1916. évi junius hó 5-ike. Franciaországi elsőbbsége 1915. évi junius hó 4-ike. Ismeretesek már olyan gőzsürítő be­rendezések, amelyeknél a gőzlégkeverék a kondenzátorból több sorbakapcsolt gőz­sugárszivattyúból álló berendezés segé-5 lyével szívatik ki, ós (esetleg különleges kiilökőszerkezet igénybevételével) vezette­tik a szabadba. A jelen találmány ily, a gőzlégkeveróknek a sűrítő,bői való kiszí­vására szolgáló berendezésre vonatkozik. 10 Kondenzációs gőzgépek üzeménél az a gőzzel kevert levegőmennyiség, amelyet a légszivattyú a sűrítőből a szabadba szállít, egyrészt abból a levegőből áll, amely a kazánba bevezetett vízben foglal-15 tátik és másrészt abból a levegőből, amely a vezetékek tökéletlen tömítése folytán a kondenzátor vakuumterébe bejut. Az utóbbi levegőmennyiség váLtozó, mint­hogy a berendezésnek mindenkori állapo-20 tától függ. Hogyha normális szerkezetű kondenzá­torba gőzlégkeverék lép be, amelynél a gőzlégkeverék térfogategységében fog­lalt levegő százalékos aránya a konden-25 zátorba való belépés helyétől az abból való kilépés helyéig a gőz lecsapódása folytán fokozatosan nő, ebből következik, hogy adott viszonyok között minél na­gyobb azon légtartalmú gőz térfogata, 80 mely gőz a légszivattyú által az időegy­ségben a kondenzátorból eltávolíttatik, annál kisebb lesz a kondenzátorban vala­mely pillanatban foglalt légtartalmú gőz össztérfogatában is a levegő százalékos 85 arómya, s ennélfogva annál nagyobb lesz az a melegmennyiség, amelyet a gőz a hűtővíznek ad át, s annál kisebb lesz a kondenzátorban foglalt légtartalmú gőz hőmérséklete, és a kondenzátorban a vá­kuum megfelelően nő. to A levegővel kevert azon gőzmennyiség­nek térfogata, amely a kondenzátorból előnyösen eltávolítható, a levegőkiszívó készülék üzeméhez felhasznált gőznek gyakorlati energiaértéke szerint határoz- 45 ható meg. A jelen találmány lényege abban áll, hogy a vákuumba belépő levegőmennyi­ségnak egy meghatározott értékén felül, meghatározott mennyiségű, >3 célra fel- 50 használandó gőz segítségével a kondenzá­torból nagyobb térfogatú gőzlégkeverék szívatik ki vákuum alatt (és löketik ki az ezen gőzlégkeverékmennyiségbe fog­lalt levegő a szabadba), mint amennyied- 55 dig ilynemű készülékekkel kiszívható, ill. kilökhető volt. Kísérletekkel megállapítást nyert, hogy ha a igőzlégkeverékben foglalt levegő egy kondenzációs tartányból gőzsugárszivaty- 60 tyúval szívatik ki és szállíttatik közvet­lenül a szabadba, a gőzfogyasztás egy meghatározott levegőmennyiség szállítása mellett akkor válik előnytelenné, hogyha a vákuum 684 mm higanyoszlopnyomást 65 meghalad. Ugyancsak kitűnt, hogy leve­gőnek a szabadba való kilökésére szolgáló sugárszivattyú előnyös üzeméhez magas­nyomású gőzt kell alkalmazni. Ilyen gőz­nek alkalmazása teháit nagy jelentőséggel 70 bír kondenzátorokban foglalt levegő to­vábbításához való berendezéseknél. A találmány szerint a levegővel kevert gőzt három (vagy több) egymásután sor­bakapcsolt és ennek megfelelően berende- 75 zett sugárszivattyúval szívjuk ki a kon­denzátorból; az alábbiakban részletesen

Next

/
Thumbnails
Contents