87922. lajstromszámú szabadalom • Rönkfűrész vízszintes keretű négy vagy több szalagfűrésszel

Megjelent 1980. évi december lx"> 70-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87922. SZÁM. — VIJI/c. OSZTÁLY. Rönkfűrész vízszintes keretű négy vagy több szalagfűrésszel. Jánossy Sándor lakatos Zalaegerszeg. A bejelentés napja 1923. évi október hó 12-ike. Jelen taláhnáaiy tárgya az eddigi nagy súlyú ós drága keretfűrészek (gatter) helyett a iműíatermelést (röinkíeldoigo­zást) könnyen kezelhető olyan többjáratú 5 szallagfűrészekkel végezni, melynek fü­részkeirekei egymástól a deszka, léc, staí'li, vagy más műíának megkívánt vastag­sága szerint elállíthatóain vannak szer­kesztve. 10 A négy vagy több szallagfűrész egy színkerékkel lesz meghajtva és az eg'y­járatú szallagfüréisz minden előnyével bír és rövidebb munkaidő alatt aránytalanul kevesebb any ag v eszteség g e 1 (f űr ós zvá gás i 15 űr, fűrészpor) végzi a feldarabolást meg­lepő gyorsasággá 1. Könnyein szállítható és alika.trőszeinek egyszerűsége a javítóműhelytől az elő­állító gyártól távol eső erdei munkára 20 alkalmasabbá teszi az eddig használt rönk­fűrészeknél. A találmány leírása: A sz-erkezet főváza egy téglány ne;gy sarkába elhelyezett (H) oszlopból áll. A 25 vízszintes síkban feikvő fűrészkeret az alaphoz erősített négy (H) oszlopom a vá­gandó fatörzs átmérőjéhez képest sűlyesat­hető vagy emelhető. A keretnek ezt az állíthatóságát a ke-80 retben szilárdan megerősített amyacsava­rok, csavarmenetes orsók és kúpos fogas­kerekek végzik (7-ik ábra), ugyancsak ezen fogaskerekek az egész szerkezetet át­hidaló tengellyel való összeköttetése által 85 biztosítják a keret minden pontjának egyenletes magasságban való tartását. A keret merevító&ét az (H) oszlopokon elhelyezett karimás csőalakú csúszó veze­tékek biztosítják. A keretre vannak felszerelve az összes 40 tengelyek, csap és csapágy állványok, fű­részkerekek, kapcsoló tárcsák stb., úgy hogy ezek a kerettel együtt emeltetnek vagy sűlyesztetiiek. Kivéve a keret moz­gató kúpos kerekeiket és az ezeket össze- 45 kötő tengelyt, valamiint a. rönkkocsit előre toló szerkezetet, bár ez utóbbi mozgatását (önműködő meghajtását) szintén a keret­ről kapja. A két szemben, álló oszloppár között 50 szalad síneken a feldarabolandó faanya­got szállító rönkkocsi, melyről és azt előre toló készülékről, mert szerkezetük általá­nosan isimert, rövidség okából a követke­zőkbein említést neim teszünk. 55 A mellékelt rajzokon látható a jelen ta­lálmány egyik példaképpeni kiviteli alakja: 1. ábra hosszoldal nézetben, 2. ábra meghajtó oldalról, 60 3. ábra a fűrészkeretet a reá szerelt szerkezet tel felülnézetben, 4. ábra az állítható csapágykeretek szer­kezetét, 5. ábra a kapcsoló tárcsákat, 65 6. ábra a vízszintes irányban és a füg­gélyes síkbain feszíthető, illetve elállítható fűrészkerekek csapszeirikezetét, 7. ábra a keret mozgató csavarorsók egyikét ábrázolja. 70 A keretre szerelt szerkezet. A meghajtási oldalon, forog szilárdan az (A) keretre szerelt két (a, b) csapágy­ban a (B) főmeghajtó tengely, ezen a kö­zéptől valamivel eltolva a hajtó erőt át- 75 vevő szoros és laza szíjtárcsa, az egyik végén a (c) kapcsoló tárcsa, a másik vé­gén (d) fűrészkerék ékelve, ezek nem állít-

Next

/
Thumbnails
Contents