87921. lajstromszámú szabadalom • Indikátor periódikus mozgást végző gépekhez

Megjelent 1980. évi december lx"> 67-én. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 8 7921. SZÁM. VlI/f. OSZTÁLY. Indikátor periódikus mozgást végző gépekhez. Juhász Kálmán gépészmérnök Budapest. Pótszabadalom a 83834. számú szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1920. évi július hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát a 83834 sz. sza­badalomban, különösem pedig annak 7. és 8, igényeiben ismertetett oly vezérelt indi­kátornak javított, illetve módosított foga-i natosítási alakjai teszik, melyeknél tolaty­tyús vezérlőmű szolgál az indikátor terének a vizsgálandó gép tervével az egymásra következő körfolyamatoknak ugyanazon fázisában való összekötésére. ) A fentemlített bejelentésben részletesen ismertetett tolattyűvezérléssel ellátott fo­ganatosítási alakok a tolattyút közvetle­nül működtető tengelynek egy fordulata alatt kétszer létesítenek összeköttetést a í gép tere és az indikátor tere között, míg a jelen pótszabadalomban leírt és ábrázolt kiviteli alakoknál a tolattyútengelynek egy fordulata alatt csak egyszer létesül összeköttetés. ) Ezen elrendezésnek az az előnye van, hogy az összeköttetési időtartamnak a tel­jes körfolyam tartamához való viszonya növelése nélkül a tolattyú lökete és ennek következtében a tolattyú összes méretei 5 félakkorák lehetnek, mint az előbbi eset­ben. A tolattyú tengelye természetesen most kétszer akkora fordulatszámmal hajtandó, mint az előbbi esetben, azaz a vezérten-0 gellyel azonos fordulatszámmal. Ezen eredményt célozzák az ábrákon feltüntetett és alább részletesen leírandó foganatosítási alakok. Az 1. ábrában feltüntetett foganatosítási 5 alaknál a vezérlőmű két tolattyúból áll. A 2. ábra az 1. ábrában feltüntetett foga­natosítási alak nézetes metszete az I—I vonalon, át. A 3. ábra oly foganatosítási alakot ábrá­zol, melynél a vezérlőmű egy körtolattyú- 40 ból áll, mely hossztengely körüli kilengé­seket is végez. A 4. ábra a 3. ábrában feltüntetett fogana­tosítási alakot mutatja, be metszetben a II—II vonalon át a tolattyú azon közép- 45 helyzetében, amidőn a tolattyú nyit. Az 5. ábra metszet a tolattyú csatornákon át a 4. ábrának megfelelő helyzetben. A 6. ábra a 3., 4. és 5. ábrában feltüntetett foganatosítási alakon mutatja be metszet- 50 ben a II—II vonalon át a tolattyú azon középhelyzeteben, midőn a. tolattyú csator­nája nyitás nélkül halad el a be- és elve­zető csatornák mellett. A 7. ábra metszet a csatornákon át- a 4. áb- 55 j-ának megfelelő helyzetben. Az 1. és 2. ábrában feltüntetett kiviteli illáknál a vezérlőmű két tolattyúból áll, A két tolattyú forgatty üszögei és a csator­nák relatív helyzetei úgy vannak megálla- 60 pítva, hogy az összes csatornák a tolattyú­tengelynek egy fordulata alatt csak egy­szer kerülnek egymás fölébe. Előnye még ezen elrendezésnek, hogy a nyitás és zárás a tolat tyű knak ellentett irányban való 65 mozgása által, azaz igen gyorsan mehet végbe. Az (1) tolattyútengely az egyik vé­géhez csatlakozó megfelelő kinematikai kapcsolat útján nyeri mozgását a vizsgá­landó gép egyik alkalmas tengelyéről. Ez 70 a kinemiatikiai kapcsolat megengedi a haj­tott tolattyútengelynek a hajtó tengely­hez képest tetszésszerinti szöggel való hozzáadólagos elfordítását, ami történhe­tik automatikusan, vagy kézi beavatkozás- 75 sal. A 83834. sz. törzsszabadalomban rész­letesen ismertetve van egv ily kinematikai kapcsolat bolygókerék alkalmazásával, de

Next

/
Thumbnails
Contents