87895. lajstromszámú szabadalom • Rotációs nyomtató berendezés

Megjelent 1931. évi január lió 2-án. MAGYAR KI RÁLY I jKglHL SZARADALMT BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87895. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Rotációs nyomtató berendezés. The Duplex Printing- Press Co. Ltd. Battle-Creck (Miehig-en). A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 27-ike. A találmány tárgyát rotációs nyomtató berendezés képezi különösen nagy újság­kiadó vállalatok részére, melyeknek üze­mében a papír nagysága gyakran váltako-5 zik és állandóan nagy teljesítmény köve­teltetik. A találmány szerinti berendezés azáltal tűnik ki, hogy nagy mennyiségben igen változó méretű nyomtatványok készítését 10 teszi lehetővé és ezenkívül a papírvezető hengerek kezelését egyszerűsíti és meg könnyíti. A papírvezető hengerek, a nyom­tató berendezés nyomdagépei és a hajto­gató gépek különböző emeleteken vannak 15 elrendezve és pedig a papírvezető henge­rek a legfelső vagyis harmadik emeleten, a nyomtató gépek a második emeleten, a szögsínek és hajtógépek pedig a legalsó, vagyis első emeleten úgy, hogy az összes 20 papírpályák lefelé futnak és ezen mozgá­sukban önsúlyuk által támogattatnak. A nyomtatógépek különféleképpen csoporto­síthatók egymással négyszeres, hatszoros vagy nyolcszoros, ill. más kombinációjú 25 nyomtatványok készítése céljából anélkül, hogy a nyomtatógépek valamelyike üre­sen járna. A nyomtatógépek lehetőleg kö­zel fekszenek a hajtogatógópekhez, úgy hogy a papírpályáknak a nyomtatógépek-30 tői a hajtogatógépekhez való átvezetése rövid útdarabon megy végbe. Ily elrende­zésnél az oldalaknak tetszőleges száma vagy kombinációjú nyomtatható és a haj­togatógépek teljesítményének határáig egy 85 papírrá egyesíthető. Más szavakkal, a nyomtató egységek tetszőleges számban használhatók együttesen, pl. két, három, négy, öt vagy hat egység. Ezeknek egyesí­tési határa csak a vágó szerkezetnek és hozzátartozó hajtogatógépnek teljesítmé- 40 nye által van határolva. Az 1—3. ábrák a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját tüntetik fel a gépeknek három különböző csoportosítása mellett. Az 45 1. ábra szerinti csoportosítás nagyobb számú nyolcszoros nyomtatvány készíté sére alkalmas. A 2. és 3. ábrák oly csoportosításokat mu­tatnak, melyekkel négyszeres, ill. hatszo- 50 ros nyomdatermékek készíthetők. Az 1. ábrában tizenhárom dupla rotációs nyomtató sajtó van feltüntetve. Az aláb­biakban leírandó foganatosítási alaknál tizenkét (1, 2), (12) jelölésű nyomtató sajtó 55 van feltételezve, míg a tizenharmadik (13)­mal jelölt gép csak azért van feltüntetve, hogy azon lehetőség legyen szemléltetve, hogy a berendezés teljesítménye további nyomtatógépek hozzáadásával fokozható. go A kettős rotációs nyomtatógépek mind­egyike két (P, Pl) lemezhengert, két ezek­kel együttműködő (I, I') nyomtató hengert és a lemezhengerekre ható (i, i') festékező szerkezeteket tartalmaz. A nyomtatósaj- 65 tók célszerűen mind egyforma szerkeze­tűek és pedig olyanok, hogy azokban vagy csőlemezek egyoldalú nyomás számára, vagy pedig közönséges félhengeres leme­zek használhatók. A lemezhengerek a 70 nyomtatógépek megkívánt teljesítményé­hez képest két, vagy több lemezt vehetnek fel hosszukban. Előnyösen minden egyes nyomtatósajtónak nyomtató és festékező szerkezetét ugyanazon függélyes síkban 75 rendezzük el úgy, hogy a papírpályák a nyomtató szerkezethez és attól el mindig lefelé haladó irányában vezethetők. Az

Next

/
Thumbnails
Contents