87853. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés többszörös elgázosításra túlkompressziós mótorokhoz

3ie»-.jelent 1 í>."> 1. évi .január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 878Ő3. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés többszörös elgázosításra túlkompressziós mótorokhoz. Pateras Pescara Raul Márk mérnök Barcelona, A bejelentés napja 1922. évi november hó 17-ike. Spanyolországi elsőbbsége 1921. évi november hó 19-ike. A kereskedelmi légiközlekedés céltuda­tos továbbfejlesztéséhez feltétlenül szüksé­ges nagy hatósugarú repülőgépek készí­tése. Azért a jövőben a nagy magasságok-5 ban való repülést kell a légi közlekedés rendes módjának tekintenünk, mint amely az explóziós motorok égésianyagszükség Jetének csökkentését, és egyszersmind a sebesség fokozását biztosítja. 10 A niótor égésianyagszükséglete elsősor­ban termikus hatásfokától függ, amely egyenlő hengertérfogat mellett mindenek előtt a kompressziónyomástól függ. Ez a körülmény természetesen a lehető legna-15 gyobb kompressziónyomás alkalmazásához vezetne, ha az ennél fellépő öngyulladás jelensége a kompressziónyomás ilyen fo­kozásának bizonyos határt nem szabna, Bizonyos égésianyagoknál ez a jelenség 20 oly mértékben lép fel, hogy a dugattyú, a kompressziólöketnél még rendes löketének a végét sem érheti el. Ennek dacára lehet séges a motort bizonyos normálisnak te­kinthető repülési magasságra szerkeszteni, 25 amelyben az uralkodó nyomás lényegesen kisebb, mint közvetlenül a föld felszíne fölött és amelyben a robbanókeverék ilyen öngyulladásának veszélye már nem forog fenn. 30 Az ilyen mótorok, melyeket rendesen túlkompressziós motoroknak neveznek, azért múlják fölül a közönséges motoro­kat, mert ezek, mikor a repülőgép rendes repülési magasságát elérte, égésianyag-85 fogyasztás szempontjából különösen elő­nyös üzemi körülmények között dolgoz­nak. Ennek dacára alkalmazasuknak van egy hátránya: a rendes repülési magas-45 50 ságnál ki.-ebi) magasságokban tudniillik a gázkeverék egy részét ki kell bocsátani, 40 hogy a kompresszió végnyomása csak olyan nagy legyen, hogy az öngyulladás veszélyét kizárja. Ugyanezen okból a bizo­nyos repülési magasságnak és az elibe:; mért hajtóerőnek megfelelő meghatáro­zott térfogatviszonyokra méretezett mó­tor ugyanazon égési anyaggal szorosan a föld felszíne fölötti repülésnél csak jelen­tékenyen kisebb hajtóerőt tud kifejteni, mint amennyit tudna, ha ezen kisebb re­pülési magasságnak megfelelő térfogat­viszonyokra volna méretezve. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás többszörös elgázosításra túlkompressziós mótorokhoz. a fent említett hátrányi 55 akarja kiküszöbölni. Ezen eljárás lénye­gében abban van, hogy a túlkompressziós motort különböző égésianyagokkal táplál­juk, amelyeket a pillanatnyi repülési ma­gasság szerint választunk meg és az azok­nak mindenkor megfelelő repülési magas­ságban teljes admissziónál is kizárják a robbanókeverék öngyulladását. Az ezen feltételeknek megfelelő külön­böző égésianyagok közül példaképpen az etilalkoholt és petroleumbenzint említjük meg. Közönséges benzinmotor 4.7 atm.-nál nagyobb kompressziónyomásnál a föld felszíne fölött nem működhet szabálysze­rűen, míg ugyanez a motor kifogástalan módon alkohollal volna táplálható és 7.4 atm. kompresszió végnyomással volna hajtható, ha hajtóereje valamivel nagyobb volna, mint a 7.4 atm. kompresszió vég­nyomással hajtott benzinmotoré. Ugyanezen okból a 7.4 atin. kompres.szió-60 65 70 75

Next

/
Thumbnails
Contents