87818. lajstromszámú szabadalom • Berendezés főleg hámozott nyers burgonya aprítására

Megjelent 1931. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI (S^HJ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81818. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Berendezés főleg hámozott nyers burgonya aprítására. Miskolczy József mérnök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi március bó 7-ike. A hámozott nyers burgonya ipari cé­lokra (szeszgyártás, kenyérgyártás stb. céljára) való aprítása rendszerint szeletelés útján történik. Ezen eljárás olcsó tömeg-5 munka elvégzésére nem alkalmas. A jelen találmány értelmében az aprítást a nyers burgonyának pofás törőgépben való ösz­szezúaása által végezzük, amiáltal nagy tömegeknek rövid időnbelül csekély költ-10 Béggel való aprítása válik lehetővé. A csatolt rajzon .a találmány tárgyá­nak foganatosítási példáját vázlatosan tüntettük fel. A pofás töirőgép a kőzúzóknál ismere-15 tes módon áll a helytálló (a) és a (c) ten­gely körül kilengethető (b) pofából, me­lyet az (e) excenter útján mozgatott (g) könyökemeltyűirendszer hajt meg. Az excenter tengelyéit meghajtó erőgép, mely 20 a rajzon nincs feltüntetve, tetszőleges lehet. Az (a) és (b) pofáik közé a meghámo­zott burgonyát oly mechanikus adagoló­berendezés segítségével vezetjük be, mely 25 a burgonyát adagolás közben nagy erő­vel lefelé is nyomja. Ezáltal nemcsak ha­tásosabb aprítást érünk el, hanem meg­aikadályozizuk azt is, hogy a rendszerint nedves és sikamlós burgonya az (a) és 30 (b) pofák közötti tér felső részéből, még mielőtt apríttaítotít volna, felfelé kilöves­sék. A burgonya lefelé haladva ismétel­ten ki van téve a pofák zúzó hatásának és aránylag apró részekre zúzatik szét, 35 melyek az (a) és (b) pofák (t) hornyaiba szorulva ezen hornyokat betömnék. A burgonyát nagy erővel egyúttal lefelé is toló adagoló berendezés a (t) hornyok be­tömődósét is megakadályozza. Az össze­zúzott anyag a i(b) pofával együttmozgó 40 (p) lapátnál lép ki. Az adagoló berendezést pl. az (1) töl­csérhez csatlakozó (f) hengerben forgó (h) csiga képezheti, melynek (k) menetei előnyösen csak oly mélyek, hogy néhány 45 szem burgonyát szednek el az (1) tölcsér­ből. A (h) csiga hajtását tetszőlegesen vezetjük le a gép főtengelyéről, pl. az (m) lendítőker/éken át fuitó szíjhajtás és az (o) kúpkerekek útján. A pofás zúzó- 50 gép szerkezeti kiképzése nem érinti a je­len találmány lényegét. A gép pl. a raj­zon látható foganatosítási alaktól elté­rően oly módon is kiképezhető, hogy az (a) pofa is végez lengő mozgást, akár- 55 csak a (b) pofa, még pedig az (a) pofa ezen lengő mozgása akár a (c) tengellyel párhuzamos, akár erre merőleges tengely körül mehet végbe. A jelen találmány szerinti törőgép 60 nemcsak nyers burgonya, hanem más ha­sonló termény, pl. cukorrépa aprítására is használható. Szabadalmi igények: 1. Berendezés főleg hámozott burgonya 65 aprítására, azáltal jellemezve, hogy a berendezés pofás zúzógép gyanánt van kiképezve. 2. Az 1. igényben védett berendezés foga­natosítási alakja, jellemezve a nyers- 70 anyagot a pofák közé beszorító ada­golóberendezéssel ellátott pofás zúzó­gép által. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents