87801. lajstromszámú szabadalom • Pecsét és készülék a pecsét előállítására

Megjelent 1931. évi . január hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI MBÓSlG SZABADALMI LEÍRÁS 87801. SZÁM. — xvm/d. OSZTÁLY. \ Pecsét és készülék a pecsét előállítására. Goddefroy Eriiest Tli. hivatalnok Bruxelles. A bejelentés napja 1923. évi november hó 6-ika. Belgiumi elsőbbsége 1923. évi augusztus hó 23-ika. Postaküldemények meglopása rendesen úgy történik, hogy a tolvaj a pecsétről öntés által másolatot vesz, e másolatról matricát készít, amelynek segélyével a 5 csomagot ismét lepecsételi. E hamis pe­csétek az eredetinek tökéletes másai lé­vén, a csalást rendesen a leggondosabb vizsgálattal sem lehet megálllapítani. A találmány tárgyát egy oly pecsét 10 valamint a peosót előállítására szolgáló készülék képezi, amely pecsét öntés út­ján nem utánozható anélkül, hogy az utánzat azonnal felismerhető ne volna. A pecsét jellegzetes sajátságai, a kivi-15 tel módija és a készülék egy különösen alkalmas foganatosítási alakja a leírás­tól és a mellékelt rajzokból tűnnek ki, amelyekben az 1. ábra a pecsételés műveletére szolgáló 20 készülék egy kiviteli alakját, nézetben, a 2. ábra az 1. ábrában feltüntetett készü­lék egy hosszmetszetét az 1. ábrára merő­leges sík mentén, a 8. ábra egy felülnézetet, a 25 4., 5., 6. és 7. ábrák szerkezeti részle­teket, a 8. ábra pedig a pecsét egy kivitelét mutatja. A kéiszülék lényeges részeit egy henge 30 res test (1), ennek üreges belsejében du­gattyúszerüen vezetett szerv (4) és e szerv mozgatására szolgáló, a henger sapka­szerű burkolatában (3) vezetett rúd (2) képezik. A nevezett szervek tetszésszc-85 rinti anyagból, pl. rézből, acélból, vagy más hasonlóból készülhetnek. A köldökszerű szervet (4) száránál (2) fogva egy rúgó (5) állandóan a felső vég­helyzetben tartja, amely rvtgó a sapka (3) egy körvájatban (6) van elrendezve és 40 felső végével a szárra (2) szerelt nyomó­gombra (61 ) támaszkodik. A köldök (4) alsó végében egy a köl­dök felületéből gyengén kiemelkedő We­tét (9) van elrendezve. A köldök maga, 45 amelyet a felvett példakénti esetben hen­geresnek tüntettünk fel, lehet tetszőleges más keresztmetszetű (szögletes, csillag­alakú, stb.) is. A betét (9) alakja szintén tetszőleges lehet; a rajzban felvett példa- 50 kénti kivitel négyszögletes, de lehet az pl. egy betű, szám, rajz alakjában is kiké­pezve és reliefszerűen megmunkálva. A betét (41 ) illetőleg a köldök a hen­geres test (1) alsó részében kiképezett te- 55 ret (7) lezáró oldalfal (8) közepén, a hen­gerrel (1) koncentrikusan kiképezett nyí­lásba hatol, amelynek keresztmetszete a betét (41 ) keresztmetszetének megfelelő és eközben a kamrán (7) átvezetett sza- 60 lagból (ll1 ) egy darabot kivág. E szalag egy csévéről (12) fejtődik le, a kamra (7) oldalába vágott nyílásokon (11) áthaladva ismét egy csévére (14) jut. Mindkét cséve (12) és (13) oldalt elren 65 dezett tartókarokra (14) van szerelve, amely karok a hengeres testtel (1) mere­ven össze vannak kötve. A csévék tenge­lyei szemek, vagy más hasonló szervek alakjában kiképzett és a csévék forgatá- 70 sára szolgáló szervekkel (5. ábra) vannak ellátva. A talp (8) alsó felületére egy tetsző­leges alakú pecsétet (bélyeget) rendezünk el, amely a szokásos jeleken kívül egy u 75 talp (8) centrális nyílásának megfelelő lyukkal is el van látva. Az (5) rúgó hatása alatt a vezetőrúd (2)

Next

/
Thumbnails
Contents