87785. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cukorleveknek nem cukoranyagoktól való megszabadítására

Megjelent 1931. évi január lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87785. SZÁM. — lY/d. OSZTÁLY. Eljárás cukorleveknek nem-cukoranyagoktól való megszabadítására. Barnert Emil tanácsadó Wien és Löndahl Smidt Kari J. igazgató Kopeiiliága. A bejelentés napja 1923. évi szeptember hó 24-ike. Ismeretes, hogy fémszulfátok, pl. vas­szulfát vagy magnéziumszulfát, vagy alu­miniumszulfát stb. alkalmazása a cukor­leveknek cukrot nem tartalmazó anyagok-5 tói (nem-cukoranyagoktól) való tisztítását kedvezően befolyásolja. Az egyes fémszul­fátok hatása különböző, de lényegileg min­dig abban áll, hogy a lében tartalmazott alkálisók szulfátokká alakíttatnak át, ami 10 lehetővé teszi, hogy a nitrogéntartalmú szerves nem-cukoranyagokat mész hozzá­adásával és szaturálás útján oldhatatlan szerves mészvegyületekké alakítsuk át. Emellett azt találtuk, hogy pl. vasszulfát-15 tal való kezelésnél az első szaturálás után még vasnak nyomai maradnak vissza, ami mésszel való huzamosabb ideig tartó keze­lést és ismételt szaturálást igényelt. Azt tapasztaltuk továbbá, hogy aluminium-20 szulfát alkalmazásánál bizonyos nem­cukoranyagok lekötése gyakran igen hosz­szú időt és ismételt"kezelést tett szüksé­gessé ahhoz, hogy ammóniák és melasz képződése teljesen megakadályoztassék. 25 Ennek az az oka, hogy a nem-cukor­anyagok a bennük tartalmazott fehérjék és egyéb sók nagy különbözősége folytán az egyes fémszulfátokra különböző hatást gyakorolnak. Ezen anyagok közül egyesek 80 a szulfátok egyike által mohóbban és gyorsabban vétetnek fel, míg más anya­gok egy más fémszulfáttal reagálnak job­ban, aminek oka valószínűleg az affinitás és a hőmérsékleti behatás különbségében 35 rejlik. Az analízis megállapította, hogy a cukorrépa kémiai összetételében és a benne levő anyagok minőségében igen nagy eltérések mutatkoznak. Megállapít­tatott, hogy a répa cukron kívül a követ- ío kező anyagokat tartalmazza: I. Proteinanyagokat, ezek között az ammoniákcsoporthoz tartozó anyagokat is, melyeknél tekintetbe veendő, hogy összetételük 52—55% szén, 6—7% hidro- 45 gén, 15—16% nitrogén, 20—24% oxigén és 0.8—2% kén között változik. II. Polipeptideket. III. Betainit, illetve cholint. IV. Asparagint. 50 V. Aminosavakat. VI. Albumózokat és peptonokat. VII. Glicint, leucint. Ezen anyagokon kívül a kitermelt cukorlé még pentózokat és hexózokat, cel- 55 lulózt, különböző alkálisókat és pedig szerves savas és foszforsavas alkáliákat is tartalmaz, melyek közül az utóbbiak a szerves savakkal szerves alkálisókat ké­peznek és az összes említett nem-cukor- 60 anyagoknak a melaszba való átvitelét okozzák. Látható ebből, hogy milyen nehéz az alkalmazandó fémszulfátot kiválasztani, hogy a tisztító-folyamatot gyorsan, takaró- 65 kosán és alaposan keresztülvigyük. Hosszadalmas tanulmányokkal és kísér­letekkel megállapítottuk, hogy az emlí­tett nehézségeket elkerülhetjük, ha egy­idejűleg két különböző fémszulfátot, leg- 70 előnyösebben vasszulfátot és alumimum­szulfátot alkalmazunk és pedig oly meny­nyiségben, hogy a lében levő alkáliák szulfátokká alakíttassanak át. Ezáltal a lében tartalmazott szerves nem-cukor- 75 anyagok a mésszel való utólagos kezelés

Next

/
Thumbnails
Contents