87750. lajstromszámú szabadalom • Szivarkatöltőgép

Megjelent 1931. évi február hó 161 -án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 8 50. SZÁM. — X/c. OSZTÁLY. Szivarkatöltőgép. I lii v erselie Cigarettenmaschinenfabrik J. C. Miiller & Co. Dresden. A bejelentés napja 1923. évi julius hó 31-ike. Szivarkatöltőgépeknél ismeri módon egy töltődobot használnak, amelynek ke­rületén a szivarkák befogadására kamrák vannak kiképezve. Ezt a töltődobot sza-5 kaszonkint forgatják, azaz a töltés közben áll és a töltött szivarkát tovább való for­gatás után egy szállító szalagra adja. A szivarkahüvelyek egy tartaléktar -tányban vannak elhelyezve. Ha a töltő-10 dobot a töloséralakú tartányba merítjük, hogy a kerületén lévő kamrák a tarlány­ból a szivarkahüvelyt Közvetlenül felve­hessék, úgy ennek különféle hátrányai vannak. Egyrészt a dob által felvett üres 15 hüvelyek töltését végző hajtóművet na­gyon közel kell a tartányhoz elhelyezni amely körülmény okozta helyszűke nehéz­ségekre vezet. Különösen az, ismert le­szedő kefét, amely hengeralakú, csak kis 20 átmérőjűre készíthetjük, aminek követ­keztében azon rendeltetésének, hogy a fölösleges hüvelyeket a tartányba vissza dobja, csak tökéletlenül felel meg. Más­részt a dob szakaszos forgatása azzal jár, 25 hogy a tartály hüvelytartója ismételtem nyugalomba jön, ami híd keletkezését okozzia. A legalul lévő szivarkahüvelyek, boltozatot képeznek, amelyen a felette lévő hüvelyek helyezkednek el, aminek 30 következtében a töltődob kamráiba egy­általán nem kerül be több hüvely. E hátrányon a találmány értelmében úgy segítünk, hogy a tartány és a szaka­szonkint forgatott töltődob közé, egy kü-35 lön leszedődobot iktatunk, amelynek ke­rületén a szivarkahüvelyek felvételére szintén megfelelő kamrák vannak kiké­pezve. Ez a dob a tartaléktartányba me­rül és megszakítás nélkül forog: A s&i­varkahiivelyeket kamráiba felveszi, mi- 40 mellett a tartány h ii v e lyta rtaléka ál Ián dó mozgásban van. A leszedődob révén fel­vett hüvelyek lefelé továbbíttafnak és : célszerűen a dob legmélyebb pontján a' letszedődob alatt elrendezett töltődóbbn 45 kerülnek. Emellett gondoskodunk arról, hogy a leszedődob forgássebessége a töltődob előretolása sebességéhez megfe­lelő viszonyba hozassék, hogy a leszedő­dob által leadott minden egyes hüvely 50 megszakítás nélküli egymásutánban a töltődob kamráiba kerüljön. Ilymódon az üres hüvelyek töltésére szolgáló hajtómű a hüvelyek tartaléktői­csérjétől megfelelő távolságra kerül és 55 így a leszedőkeifeheingert tetszőleges nagy átmérőjűre készíthetjük. Ezenkívül bizto­san elérjük azt, hogy a dobok kamrái ál­landóan szivarkahüvelyeikkel vannak megtöltve. 60 A rajzon aiz új berendezés függőleges síkkal képzelt keresztmetszetben van fel­tüntetve. A szivarkahüvelyek a töloséralakú (a) tartányban foglalnak helyet. E tölcsér al- 65 jába egy (b) dob merül, amelyet a (c) tengely a (d, e) kúpkerékpár révén állan­dóan és megszakítás nélkül forgat. A megszakítás nélkül forgó (b) dob kerüle­tében n szivarkahüiveilyek felvételére is- 70 mert módon az (f) kamrák vannak kiké­pezve. A dob a tartaléktartányból felveszi az üres hüvelyt, miközben a (g) tengelyre szerelt leszedőkefehenger, amely állan­dóan a berajzolt nyíl értelmében forog, a 75 fölösleges hüvelyeket a tartányba vissza-

Next

/
Thumbnails
Contents